Sơ đồ tổ chức HÀNH CHÁNH ĐẠO địa phương

HÀNH CHÁNH ĐẠO Địa Phương

 

 

 

 

TRẤN ĐẠO
Khâm Trấn Đạo
(Giáo Sư)

 

 

 

 

 

CHÂU ĐẠO
Khâm Châu Đạo
 (Giáo Hữu)

 

CHÂU ĐẠO
Khâm Châu Đạo
 (Giáo Hữu)

 

CHÂU ĐẠO
Khâm Châu Đạo
 (Giáo Hữu)

 

 

TỘC ĐẠO
Đầu Tộc Đạo
(Lễ Sanh)

 

TỘC ĐẠO
Đầu Tộc Đạo
(Lễ Sanh)

 

TỘC ĐẠO
Đầu Tộc Đạo
(Lễ Sanh)

 

 

HƯƠNG ĐẠO
Đầu Hương Đạo
(Chánh Trị Sự)

 

HƯƠNG ĐẠO
Đầu Hương Đạo
(Chánh Trị Sự)

 

HƯƠNG ĐẠO
Đầu Hương Đạo
(Chánh Trị Sự)

 

 

Ấp Đạo 2
(Phó Trị Sự)
(Thông Sự)

 

Ấp Đạo 1
(Phó Trị Sự)
(Thông Sự)

 

Ấp Đạo 3
(Phó Trị Sự)
(Thông Sự)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠO HỮU

 

ĐẠO HỮU

 

ĐẠO HỮU

 
                   

 


Sơ đồ tổ chức điều hành một Thánh Thất

Tổ Chức Điều Hành Thánh Thất

         

ĐẦU TỘC ĐẠO

         
                 
Đầu phòng văn
   
                     
                           
                           
  Hộ vụ   Lễ vụ     Lương vụ   Công vụ  
                           
       
Ban nhạc
Ban lễ sĩ
B. đồng nhi
B. kiểm đàn
   
Phòng trù
       
                           

 


Sơ đồ tổ chức của Bộ Pháp Chánh

Tổ Chức của Bộ Pháp Chánh

     
Chưởng quản
BỘ PHÁP CHÁNH
         
                               
     
Quản văn phòng
                   
                         
                               
                               
 
Phòng
Minh Tra Công nghiệp
 
Phòng
Kiểm duyệt Kinh Luật
   
Phòng
Luận Án
 
 
Phòng
Thẩm vấn
 
 
Phòng
Nhân viên
 
                               
                               
      PHÁP CHÁNH     ĐỊA PHƯƠNG          
                                   
 
Pháp Chánh
Trấn Đạo
 
Pháp Chánh
Trấn Đạo
 
Pháp Chánh
Trấn Đạo
     
                                   
                                   
 
Pháp Chánh
Châu Đạo
 
Pháp Chánh
Châu Đạo
 
Pháp Chánh
Châu Đạo
     
                                   
                                   
 
Pháp Chánh
Tộc Đạo
 
Pháp Chánh
Tộc Đạo
 
Pháp Chánh
Tộc Đạo
     
                                   

 


Sơ đồ tổ chức của CQPT

Tổ Chức của Cơ Quan Phước Thiện

             
THỜI QUÂN chi ĐẠO HTĐ
Thống Quản CQPT
               
                             
                                           
 
NỮ PHÁI PHƯỚC THIỆN
CHƠN NHƠN
Chưởng quản
     
NAM PHÁI PHƯỚC THIỆN
CHƠN NHƠN
Chưởng quản
   
                                           
ĐỆ NHỨT
Phó Ch.quản
   
ĐỆ NHỊ
Phó Ch.quản
 
ĐỆ NHỨT
Phó Ch.quản
   
ĐỆ NHỊ
Phó Ch.quản
 
                                           
Cửu Viện Phước Thiện Nữ phái
Hòa | Lại | Lễ | Học | Y | Nông |
Hộ | Lương | Công
 
Cửu Viện Phước Thiện Nam phái
Hòa | Lại | Lễ | Học | Y | Nông |
Hộ | Lương | Công
 
                                           
   
TRẤN ĐẠO PT
ĐẠO NHƠN
Nữ Quản Trấn
         
TRẤN ĐẠO PT
ĐẠO NHƠN
Quản Trấn
     
                                           
   
CHÂU ĐẠO PT
CHÍ THIỆN
Nữ Quản Châu
         
CHÂU ĐẠO PT
CHÍ THIỆN
Quản Châu
     
                                           
   
TỘC ĐẠO PT
GIÁO THIỆN
Nữ Quản Tộc
         
TỘC ĐẠO PT
GIÁO THIỆN
Quản Tộc
     
                                           
   
BÀN CAI QUẢN
HÀNH THIỆN
Nữ Chủ Trưởng
         
BÀN CAI QUẢN
HÀNH THIỆN
Chủ Trưởng
     
                                           
 
CHỦ SỞ
HÀNH THIỆN, THÍNH THIỆN
TÂN DÂN, MINH ĐỨC,  ĐẠO SỞ
     
CHỦ SỞ
HÀNH THIỆN, THÍNH THIỆN
TÂN DÂN, MINH ĐỨC, ĐẠO SỞ
   
                                           

 


Bảng đối phẩm Chức Sắc các Cơ quan

BẢNG ĐỐI PHẨM CHỨC SẮC các CƠ QUAN

BÁT QUÁI
ĐÀI
CỬU
TRÙNGĐÀI
HIỆP
THIÊNĐÀI
CƠ QUAN
PHƯỚC THIỆN
BỘ NHẠC BAN THẾ ĐẠO CƠ QUAN KHÁC
Thiên Tiên Giáo Tông Hộ Pháp Phật Tử      
Nhơn Tiên Chưởng Pháp Thượng Phẩm
Thượng Sanh
       
Địa Tiên Đầu Sư Thập nhị TQ Tiên Tử      
Thiên Thánh ChánhPhốiSư Phối Sư Tiếp Dẫn ĐN
Chưởng Ấn
Thánh Nhơn
Hiền Nhơn
Tiếp Lễ Nhạc Quân Phu Tử Thập nhị Bảo Quân
Nhơn Thánh Giáo Sư Cải Trạng
Giám Đạo
Chơn Nhơn
Đạo Nhơn
Nhạc Sư
Đốc Nhạc
Đề Nhạc
Đại Phu Hộ Đàn PQ.
Hữu Phan Q. Tả Phan Q.
Địa Thánh Giáo Hữu Thừa Sử
Truyền Trạng
Chí Thiện Lãnh Nhạc
Quản Nhạc
Đội Nhạc
Quốc Sĩ Tổng Giám
Thiên Thần Lễ Sanh Sĩ Tải Giáo Thiện Cai Nhạc
Bếp Nhạc
Hiền Tài Phó T. Giám
Nhơn Thần Chánh Trị Sự
Phó Trị Sự
Thông Sự
Luật Sự Hành Thiện
Thính Thiện
Nhạc Sĩ -
Lễ Sĩ -
Giáo Nhi
  Tá Lý
Đầu Phòg Văn
Địa Thần Đạo Hữu   Tân Dân
Minh Đức
    Thơ Ký

 

KHẢO DỊ:

Đối phẩm Hiệp Thiên Đài với các Cơ quan: Đạo Nghị Định số 8-H.T.Đ ngày 19 tháng 10 Mậu Dần quy định:

Sĩ Tải đối phầm Lễ Sanh.
Thừa Sử ,Truyền Trạng, Giám Đạo đối phẩm Giáo Hữu.
Cải Trạng, Chưởng Ấn đối phẩm Giáo Sư.
Tiếp Dẫn Đạo Nhơn đối phẩm Chánh Phối Sư hay Phối Sư.
Thập Nhị Thời Quân đối phẩm Đầu Sư.
Thượng Phẩm, Thượng Sanh đối phẩm Chưởng Pháp.
Hộ Pháp đối phẩm Giáo Tông.

THÁNH LỊNH Số: 25 ngày 29 tháng 3 năm Tân Mão (4-5-1951)

Sĩ Tải đối phầm Lễ Sanh.
Thừa Sử ,Truyền Trạng đối phẩm Giáo Hữu.
Giám Đạo, Cải Trạng đối phẩm Giáo Sư.
Chưởng Ấn, Tiếp Dẫn Đạo Nhơn đối phẩm Chánh Phối Sư hay Phối Sư.
Thập Nhị Thời Quân đối phẩm Đầu Sư.
Thượng Phẩm, Thượng Sanh đối phẩm Chưởng Pháp.
Hộ Pháp đối phẩm Giáo Tông.

Đối phẩm Hiệp Thiên Đài với các Cơ quan: theo tài liệu CHÁNH TRỊ ĐẠO ấn bản năn Giáp Dần 1974:

Sĩ Tải đối phầm Lễ Sanh.
Thừa Sử ,Truyền Trạng đối phẩm Giáo Hữu.
Giám Đạo, Cải Trạng đối phẩm Giáo Sư.
Chưởng Ấn, Tiếp Dẫn Đạo Nhơn đối phẩm Chánh Phối Sư hay Phối Sư.
Thập Nhị Thời Quân đối phẩm Đầu Sư.
Thượng Phẩm, Thượng Sanh đối phẩm Chưởng Pháp.
Hộ Pháp đối phẩm Giáo Tông.