BẢN TIN SỐ 23
THƯỢNG NGƯƠN - QUÝ TỴ - 2013

 

MỤC LỤC

 


 )
 )(
 __)_(__
 __(_____)__
(((_________)))
 )    ׀    (

 

 


 )
 )(
 __)_(__
 __(_____)__
(((_________)))
 )    ׀    (

 

 


 )
 )(
 __)_(__
 __(_____)__
(((_________)))
 )    ׀    (

 

 

 


 )
 )(
 __)_(__
 __(_____)__
(((_________)))
 )    ׀    (

 

 

 


 )
 )(
 __)_(__
 __(_____)__
(((_________)))
 )    ׀    (

 

 

 
CHÁNH TRỊ ĐẠO CŨNG NHƯ CHÁNH TRỊ ĐỜI

 

Trong một nhà mà cư xử với nhau có nhân từ, thì người trong nước đều phấn khởi theo điều nhân, trong một nhà mà cư xử với nhau có kính nhường, thì người trong nước đua nhau theo điều nhượng.

Một nhà đây là trỏ vị nguyên thủ cầm vận mạng một nước, chẵng hạn như vua, Tổng Thống hoặc Quốc Trưởng. Hành động của vị nguyên thủ có ảnh hưởng đến nhơn dân rất nhiều. Ví như gia đình vị nguyên thủ từ trên xuống dưới, con cái, thân tộc ruột rà, ai ai cũng hướng về điều nhân, cư xử với nhau trên thuận dưới hoà, nhường nhịn lẫn nhau, thì nhơn dân thấy đó làm gương bắt chước sửa trị việc nhà mình.

Vị nguyên thủ nhân từ, biết lo cho nhơn dân, bảo vệ nhơn dân như con đỏ, biết sự ưa muốn của nhơn dân hay sự chán chê của nhơn dân mà làm cho nhơn dân được mãn nguyện, thì nhơn dân hết lòng tôn kính và phục tùng. Lỡ vận nước gặp cơn nguy biến, nhơn dân sẵn sàng, đem xương máu bảo vệ non sông.

Trái lại, vị nguyên thủ nào bạo ngược, tham tàn, dụng chánh sách hà khắc nhơn dân, sưu cao thuế nặng, vơ vét của dân, đày đoạ nhơn dân đến cảnh lầm than thì nhơn dân lấy làm oán ghét, nguyền rủa, xem như kẻ nghịch thù, chờ cơ hội nổi lên làm loạn. Vì vậy mà ngày xưa có những trường hợp tôi thí vua, ngày nay có những phong trào cách mạng chống bạo quyền. Cho nên thuận lòng dân thì vận nước hãy còn, trái lòng dân thì thế nước suy vong.

Xưa vua Nghiêu, vua Thuấn đưa thiên hạ vào đường nhân mà dân theo đó. Vua Kiệt, vua Trụ đưa thiên hạ vào đường bạo ngược mà dân cũng theo đó. Dân theo vua Nghiêu vua Thuấn làm điều nhân thì nước trị. Dân theo vua Kiệt, vua Trụ làm điều bạo ngược thì nước loạn.

Vua Kiệt, vua Trụ không phải là không muốn nước an nhà trị, ngồi vững trên ngai vàng, cũng không phải không lấy điều nhân điều thiện mà dạy thiên hạ, thế mà dân không chịu theo, nổi lên làm loạn là nghĩa làm sao? Là vì vua một đàng thì ra lịnh cho nhơn dân làm điều nhân điều thiện, một đàng chính mình vua lại làm điều bất nhân, bất thiện. Vì vậy mà dân không theo.

Nhơn vô thập toàn, ở đời không phải ai ai cũng là Thánh nhơn, đều được trọn lành. Những người có đức từ ái, khiêm cung nơi mình mới có thể đem từ ái, khiêm cung mà khuyên dạy người. Những người có độ lượng, khoan dung, có lòng hiếu thiện, mới có thể khiến người theo gương khoan dung hiếu thiện. Còn những kẻ đức hạnh không ra gì lại muốn lên mặt làm thầy đời, chuốc trau lời nói, trang sức bên ngoài, ra người có đạo đức muốn người ta nghe mình, tin mình, thì chỉ có lừa dối kẻ ngu xuẩn mà thôi.

Đó là việc đời. Việc Đạo cũng không mấy khác. Những vị có trọng trách trong nền Đạo, và những vị có nhiệm vụ khiêm tốn hơn, cần phải là người có tư cách đúng đắn, có đường lối rõ rệt, sáng sủa, có hạnh kiểm không hoen ố, không tạp nhiễm, mới xứng đáng là những bậc đàn anh hướng dẫn con cái Đức Chí Tôn trên đường chánh đạo.

Như muốn khuyên người làm điều nhân, điều thiện, ít ra mình phải có làm điều nhân, điều thiện, mà thiên hạ ai ai cũng biết. Hoặc muốn bắt buộc người ta giữ giới thì mình phải giữ giới trước. Mình đừng tham lam ích kỷ mới dạy người đừng tham lam, ích kỷ. Mình tự xét không có những điều phạm sắc, phạm gian mới chỉ trích, bắt bẻ người phạm sắc, phạm gian được.

Những người có quyền Đạo mà còn làm những việc ngang trái như tham lam, lường gạt, bất công để cho miệng đời dị nghị mà không biết ăn năn tự hối là những người hại đạo, nếu không nói là vô tình phá đạo làm cho chư đạo hữu mất đức tin và cho người đời xem nhẹ danh thể của Đạo. Đó là cái nguy cơ chận đường phát triển của Đạo.

Chức Sắc, Chức Việc ở địa phương là tai mắt của Hội Thánh. Chức Sắc, Chức Việc thấy cái gì mà Hội Thánh không thấy, nghe cái gì mà Hội Thánh không nghe. Vì vậy mà Chức Sắc, Chức Việc phải để tâm tìm hiểu sâu rộng tâm lý của nhơn sanh, nhơn sanh ưa muốn những gì? Chê ghét những gì? Đòi hỏi những gì? Chức Sắc, Chức Việc cần phải biết cho thấu đáo, phúc trình về Hội Thánh, Hội Thánh sẽ liệu phương làm cho nhơn sanh được thoả mãn.

Chức Sắc, Chức Việc ở địa phương là nền tảng của Đạo. Người ta để mắt trông vào người Đạo, nhứt là người có trách nhiệm để đánh giá trị Đạo. Đạo được người đời tôn kính hay khinh rẻ là do hành động và cử chỉ của Chức Sắc và Chức Việc ở địa phương. Chức Sắc và Chức Việc chớ hẫng hờ, phải thận trọng trong đường lối phổ thông chơn giáo./.

HIẾN ĐẠO

Tài liệu được trích từ:
TIẾNG GỌI của Ngài Hiến Đạo Hiệp Thiên Đài, trang 37-39.
Bản in ronéo 1973 do Chức Sắc và Nhân Viên văn phòng Hiến Đạo thực hiện.◙

 


 


 

Kính chư Hiền,

Bức thư ngỏ nầy được ghi vội, trong ngày Rằm tháng Giêng Thượng Nguơn Quý Tỵ (Chủ Nhựt, 24-02-2013) tại Thánh Thất New South Wales, đánh dấu mốc Kỷ niệm Ba Mươi Năm, ngày chính thức thượng trang thờ đầu tiên trên đất Úc Đại Lợi vào Rằm tháng Giêng Quý Hợi (cũng Chủ Nhựt, 27-02-1983) tại số 132 Campbell St. ST Peters, NSW 2044. Đó cũng là ngày mà một số Môn sinh Cao Đài lớn, nhỏ hớn hở mặc bộ bạch y mới toanh “đổ bộ” trên đường phố Sydney, trong số đó, phần lớn là lớp hậu duệ của gia đình hiền tỷ Đạo Hữu Nguyễn Thị Mau.

Thắm thoát, thời gian trôi qua nhanh. Người trẻ hóa già, người già hóa lão, mà cơ Đạo bên quê nhà vẫn còn bị kìm kẹp, biến thái. Chưa biết chừng nào Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ TTTN mới thực sự được phục quyền, được tự do hành Đạo theo đúng chơn truyền, chánh pháp.

Dẫu biết, chẳng có sự gì trên đời bất biến, ngoại trừ đinh luật “vô thường”. Song, trong hoàn cảnh tạm dung nơi hải ngoại, “ôn cố nhi tri tân”, chúng ta hãy nhìn lại xem mình đã làm được gì và sẽ tiếp tục làm gì cho sự phát triển cơ Đạo trong bối cảnh đất nước có chế độ tự do, dân chủ thực sự. Đồng thời, tiềm lực và khả năng nhận thức của giới trẻ tương đối đầy đủ để phân biện nhu cầu tiến hóa của khoa học cần song hành với sự tấn triển đạo đức tinh thần. Việc quá khứ qua rồi, tương lai chưa đến, hãy củng cố hiện tại bằng cách thực hiện phương châm: “Tận nhơn lực, tri Thiên mạng” (Aide-toi, le ciel t’aidera) trên đường tiến đến hoàn thiện.

Trước mắt, chúng tôi tha thiết kêu gọi các bạn trẻ may duyên gặp Đạo, hãy cố gắng “ra tài lợi sanh”, lập công bồi đức, kẻo kiếp phù sinh ngắn ngủi vô lường. Hãy chuyên tâm học Đạo, trau giồi bản thân và lần hồi gánh vác sứ mạng truyền Đạo cho tha nhân, đáp ứng lời tiên tri của Đức Chí Tôn: “Từ đây nòi giống chẳng chia ba, Thầy Hiệp các con lại một nhà, Nam, Bắc cùng rồi ra Ngoại quốc, Chủ quyền chơn Đạo một mình Ta”.

Thưa chư Hiền, BTHH nầy lẽ ra phải mang đến cho quý bạn đạo nhân ngày Tết Quý Tỵ, như bản báo cáo chung niên và đón mừng năm mới. Song, ai nấy đều bận rộn cho việc bảo trì ngôi thờ tự cho được tinh khiết, hầu cung nghinh chư Thần Thánh Tiên Phật giáng linh tọa hạ.

Lại nữa, năm nay là năm chót của nhiệm kỳ 5 năm Hành Chánh Đạo, lần thứ tư. Đồng thời, cũng đánh dấu 30 năm, cơ Đạo chính thức hình thành tại nhiều tiểu bang trên đất Úc, Ban Biên Tập Bản Tin Hòa Hiệp dự định sẽ thực hiện một tập Kỷ Yếu hành Đạo 1983-2013. Rất mong chư Hiền hoan hỉ góp ý, góp lời chia sẻ nhiều kỷ niệm dù vui, dù buồn, trong chuỗi ngày “hiệp đồng chư Môn Đệ” tại tha phương. Dẫu sao, đó là những bài học kinh nghiệm chung cho tất cả Môn Sinh trên đường hành thiện, vì có mấy ai vẹn toàn.

Nhân mùa Thượng Nguơn Quý Tỵ, “Long vĩ Xà đầu”, thay mặt Ban Biên Tập, chúng tôi xin cầu nguyện Ơn Trên Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và chư Thiêng Liêng ban bố tràn đầy Hồng Ân cho Thế giới Hòa Bình, diệt tận can qua, cho cả chúng sinh thoát ly khổ nạn. Riêng chúc chư Hiền và bửu quyến An Khang Thường Lạc.

Nay kính,

BBT / BTHH

 


 


23-4-1928

THANH TÂM

Mừng mấy anh.

... ... ...

Ðạo mở rộng, giống Ðạo gieo đã trót hai thu, mà người thiệt vì Ðạo chẳng có bao nhiêu, thế nên hồi chưa mở rộng nền Ðạo, Ðức Thích Ca dòm vào thế cuộc mà than rằng:

"Lộ vô nhơn hành, điền vô nhơn canh,
Ðạo vô nhơn thức, ta hồ tận chúng sanh!"

Ba anh có hiểu chăng?

Sao gọi: Lộ vô nhơn hành, anh M... N...?

Ðường có người đi nhiều, mà không ai là người phải, đường đi dập dìu thiên hạ mà toàn là ma hồn quỉ xác, tâm giả dối, hạnh hung bạo, mật chứa đầy tà khí, thế nào gọi là người.

Còn điền vô nhơn canh là sao? Anh N... Ð...?

Ruộng đây, là tỷ với tâm, tâm không ai giồi trau Ðạo nơi tâm, thì tâm ví như điền, có điền mà chẳng có cày bừa, đặng đem hột lúa gieo vào, cho đặng trổ bông đơm hột, thì ruộng tất phải bỏ hoang; bỏ hoang thì sâu bọ rắn rít xen vào ẩn trú; người mà có tâm như vậy ra thế nào? Ruộng sẵn, giống sẵn, cày bừa sẵn, duy có ra công làm cho đất phì nhiêu, đặng cho buổi gặt hưởng nhờ, mà không chịu làm thế thì phải diệt tận chơn linh.

Hai câu sau là kết cuộc.

Thăng.

 

(Trích từ Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.2 bài thứ 50: Thánh giáo của Thanh Tâm cắt nghĩa câu: "Lộ vô nhơn hành, điền vô nhơn canh, Ðạo vô nhơn thức, ta hồ tận chúng sanh." )

Phụ ghi: ngày 23-04-1928 nhằm ngày 23-04-1928 (âl. 04-03-Mậu Thìn).

 

 

 

 


 

của Đức Hộ Pháp 


 

TAM BỬU: TINH, KHÍ, THẦN
Ðêm rằm tháng 2 năm Ðinh Hợi (1947) tại Ðền Thánh

Phàm con người có ba báu: Tinh là xác thân của cha mẹ sanh ra, liên quan với xác thân (corps astral) là hơi, nó tiếp xúc liên quan bảo trọng sự sống. Sự sống là nuôi nấng lấy hình hài chúng ta bằng sanh quang do nơi Phật Mẫu tạo mà có, liên quan với linh hồn ta là của Chí Tôn ban cho mà có. Ba thành một, một thành ba gọi là Tam Bửu: Tinh, Khí, Thần.

Chí Tôn lại chọn lựa vật quí báu là Bông (Tinh), Rượu (Khí), Trà (Thần) là ý nghĩa Ngài muốn đòi hỏi con cái của Ngài những món quí mà ta có để sống ấy hiến cho Ngài, tức là Ngài muốn toàn con cái của Ngài sống mãi với Ngài đó vậy.

Muốn cho khỏi phụ lòng Chí Tôn thì ta phải đào luyện cho đệ nhị xác thân ấy đặng tinh khiết nhẹ nhàng. Muốn được vậy, ta chỉ có hai điều là phải trai giới, chỉnh tu cho cái đệ nhị xác thân được tráng kiện hoạt bác, tùng khuôn viên thiện đức. Ðệ nhị xác thân ta khi còn sống ở quanh mình ta, bảo hộ về sanh quang tiếp với đệ tam xác thân là linh hồn. Khi lìa khỏi xác thúi hôi hữu hoại thì nó trực tiếp ngay với linh hồn nếu nó được thanh khiết. Bằng nó nghiệc ác thì nó phải dính líu với cái xác thúi hôi nầy mà phải chịu lìa xa cái linh hồn thì thần tử sẽ rước đi mà phải đọa là vậy. Bởi cớ Chí Tôn ban cho ta cái Bí Pháp (phép xác) cắt đứt dây oan nghiệt cho nó rời hẳn với đệ nhứt xác thân được khinh phù nhập một với linh hồn tức là hằng sống vậy.

Loài người quá xảo quyệt khôn khéo tiềm tàng sự sung sướng xác thịt nầy, tại do đó mà gây nên biết bao nhiêu thần sầu quỉ khóc, chiến tranh không ngớt, là do nơi lòng tham lam tiến triển văn minh, cơ khí tối tân như là bom nguyên tử để giết người. Hiện tại nơi Mỹ Châu, Cổ Tàng Viện của họ có đến 200 triệu quyển sách. Cứ bổ đồng một ngày xem một quyển thì phải sống đến mấy đời mới đọc hết được.

Chí Tôn biết rõ loài người tiến hóa tột bực mà tự đắc tự tôn, chỉ biết lo cho xác thịt mà thôi, không chuyên lo cho đệ nhị xác thân và tinh thần, nên Chí Tôn đến khai Ðạo là cố ý giáo hóa cho loài người biết rõ câu tội phước, giồi luyện cho con người tận thiện đến hiệp cùng Ngài. Nếu chúng ta biết được vậy thì toàn thể thế giới nầy những điều tinh ma quỉ quái sẽ tiêu diệt, thần tử không hề đến ta được.

Nếu ta thấy được cõi Hư Linh kia, cái tinh của vạn loại bị giết chóc một cách tàn nhẫn, bởi loài người kết oán thù thâm với nó, chực chờ thù ghét, vì vậy mà có vay trả luân hồi mãi mãi đọa đày, bất năng thoát tục.

Mong sao chúng ta từ đây phải biết trọng lấy lẽ ấy mà luyện đệ nhị xác thân cho đủ đầy sự tinh khiết, là phải thương loài vật, phải thương tất cả để chấm dứt cái oan nghiệt ấy mà truyền bá cái hườn thuốc linh đơn nầy là đạo đức của Chí Tôn, để cứu vớt quần sanh thoát vòng đọa lạc hoàn toàn.

Cả thế gian nầy biết được vậy thì chắc chắn không còn cảnh thảm khổ nầy tái diễn lại nữa. Loài người do một nguyên căn mà thôi, bởi do tâm lý và tập quán của các nước, của các sắc dân, vì cái khác ấy mà chia phôi nhau, nghịch lẫn nhau, thù địch nhau, mà tranh tranh đấu đấu không ngừng.

Vậy Thánh Ý của Chí Tôn khai mở Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ, Tam Giáo Qui Nguyên, Ngũ Chi Phục Nhứt là muốn dung hòa tâm lý toàn cả con cái của Người để cứu vãn trọn 92 ức nguyên nhân, vì thế mà phải bị sa đoạ nơi đây. Chí Tôn đã đại từ đại bi chỉ rõ căn nguyên và ban ơn cho ta, dạy dỗ cho ta để đạt ngôi vị là phải trau luyện cho Tinh hiệp với Khí, Tinh Khí hườn Thần là cơ huyền bí để mà đắc Ðạo vậy.

Trong giá của Tam Bửu mà Chí Tôn ưa chuộng để dâng Ðại Lễ cho Ngài là nguyên nhân chấm dứt cái họa tranh thù mà gây nên trường oan nghiệt cho toàn thế giới.

Ấy vậy, muốn duy trì sự hòa hiệp đại đồng nầy cũng do nơi gốc Bí Pháp đó mà thôi, dầu triết lý thâm uyên đạo đức mà tôn giáo nào cũng không qua lẽ ấy; mà nếu không đạt được thì toàn lẽ ấy là đệ nhị xác thân của toàn thể ô trược tội tình, thì thế giới sẽ điêu tàn tiêu diệt mà chớ.

 

Ngày âl. 15-02N-Đinh Hợi nhằm ngày (dl. 07-03-1947).
Trích từ Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp Q.1 / bài thứ 17.◙ 

 


 


Tòa Thánh Tây Ninh, ngày 5-5-Mậu Thìn (22-6-1928)

THẦY

Các con, mỗi đứa đã tự mở một con đường, thì Thầy vẫn không vui được trong sự phân chia, nên hay là hư, phải hay là quấy, Thầy chỉn để cho tâm các con liệu lấy. Tâm cứng cỏi, Ðạo điều hòa thì cứ bước tới Thầy, tâm trí bất định, đạo hạnh không hoàn toàn, thì con đường hám lợi xu danh tới hang sâu vực thẳm đó, vì sức các con đã rã rời thì tài nào níu kéo đỡ nâng khuyên nhủ nhau được.

Con đường vô tư để tìm cứu khổ cho chúng sanh là con đường đạo đức. Ngọn đèn thiêng liêng sẽ chực soi tỏ bước của các con; khác với con đường ấy là đường của quỉ vương đem lối.

Vậy nên nhớ mấy lời Thầy, chẳng phải đọc sơ qua mà coi làm chơi, cần chiêm nghiệm kỹ lưỡng mà hiểu nghe. Hại thay! Ðã nhiều lần các con chẳng hiểu ý, Thầy cũng đau lòng mà thấy các con đi sái bước. Nhưng than ôi! Cơ thử thách chỉ dùng với những đứa tâm phàm lẫn chất Thánh.

Thăng.

 

(Trích từ Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.2 bài thứ 51: Thánh giáo của Chí Tôn dạy rằng: Thầy không vui trong sự phân chia. )

 

 

Vào Đạo phải minh-thệ chủ ý gì?

Minh thệ chủ ý để cho người vào Đạo buộc phải thệ đặng thủ-tín, nhớ lời nguyện trước Thiên-Bàn: Trời, Phật, Tiên, Thánh, Thần và có mặt Đạo-hữu chứng lời thệ nguyện của người vào Đạo đặng người ấy lấy hết một lòng dạ giữ thờ chánh Đạo mà thôi, sau chẳng dám làm điều gì sái lời nguyện với bề trên, nên buộc phải giữ lời nguyện với Trời, Phật, Thánh, Thần mới chứng chiếu, đặng chúng ta răn lòng sửa chí hằng ngày phải nhớ lời nguyện mà kềm thúc cái tâm phàm tánh tục, của người giữ Đạo cho cuối cùng.

(Trích từ GIẢNG ĐẠO YẾU NGÔN)

 

 


 

 
THUYẾT ĐẠO
Nhơn ngày rằm tháng 7 năm Bính Ngọ (dl, 1966)

BÀI THUYẾT ĐẠO
Của Ngài HIẾN PHÁP Hiệp Thiên Đài
Nhơn ngày rằm tháng 7 năm Bính Ngọ (dl, 1966)

Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát

Kính thưa Hội Thánh Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng, Phước Thiện.

Kính chư Chức Sắc Thiên Phong, chư Chức Việc và Đạo Hữu nam, nữ.

Hôm nay là ngày lễ Trung Ngươn rằm tháng 7 năm Bính Ngọ. Tôi thiết tưởng không có đề tài thuyết pháp nào hơn là : Vấn đề sáng lập nên Tân Giáo Kỳ Ba tức là “Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ” mà chính mình ĐỨC CHÍ TÔN đến xây dựng tại nước Việt Nam này, để chan rưới Hồng Ân cho toàn thế giới nói chung và cho đồng bào Quốc dân Việt Nam nói riêng được gội nhuần.

Năm Ất Sửu (1925) sau một thời gian xây bàn do các vị đầu công khai đạo tổ chức, ĐỨC NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ tá danh CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT giáng cơ lần đầu tiên và xưng chánh danh bằng bài thi tứ tuyệt như vầy:

“Muôn kiếp có ta nắm chủ quyền,
Vui lòng tu niệm hưởng ân Thiên.
Đạo mầu rưới khắp nơi trần thế,
Ngàn tuổi muôn tên giữ trọn biên.”

Nhơn dịp ấy ĐỨC CHÍ TÔN bắt đầu dạy Đạo và lấy tên 12 vị môn đồ hiện diện hầu đàn tức là mấy ông: Chiêu, Kỳ, Trung, Hoài, Bản, Sang, Quí, Giảng, Hậu, Đức, Tắc, Cư để vào một bài thi tứ tuyệt khác.

Đêm mồng ba tháng giêng năm 1926 (dl) ĐỨC CHÍ TÔN dạy về việc thủ cơ chấp bút, dặn phải có một chơn linh tinh tấn mới mầu nhiệm diệu huyền, phải trường trai mới đặng linh hồn tinh tấn, phải tập tánh chí Thánh, Tiên, Phật mới phò cơ dạy Đạo cả chúng sanh. Kẻ phò cơ chấp bút cũng như Tướng Soái của Thầy để truyền Đạo cho Thiên hạ, các con đừng tưởng việc cơ bút là việc tầm thường.

Đêm 20 tháng 2 năm 1926 (dl) ĐỨC CHÍ TÔN giảng dạy như vầy :

“Bửu Toà thơ thới trổ thêm hoa,
Mấy nhánh rồi sau cũng một nhà.
Chung hiệp rán vun nền Đạo Đức,
Bền lòng son sắt đến cùng TA.

… … … … … … … … … … … … … … … …

Thầy vui muốn cho các con thuận hoà cùng nhau hoài, ấy là lễ hiến cho Thầy rất trân trọng. Phải chung lo cho danh Đạo Thầy.

Đạo Thầy tức là các con, các con tức là Thầy, phải làm cho nhau đặng thế lực đừng ganh gổ nghe! Các con giữ phận làm tùy ý Thầy muốn, ngày kia sẽ rõ thấu ý muốn của Thầy.

Vào vòng huynh đệ khá thương nhau,
Một đức trổi hơn một phẩm cao.
Quyết chí Thiên Đường men bước tới,
Phải nhiều máu thịt mới đồng bào.

… … … … … … … … … … … … … … … …

Thầy cấm không cho dị nghị việc người, nhứt là Đạo hữu của các con thì đừng phạm đến kẻo tội nghiệp, chi chi cũng phải nhớ quyết rằng có Thầy trong đó.

Chẳng quản đồng tông mới một nhà,
Cùng nhau một Đạo tức cùng cha.
Nghĩa nhân đành gởi thân trăm tuổi,
Dạy lẫn nhau cho đặng chữ Hoà.

… … … … … … … … … … … … … … … …”

Như Thánh Giáo trên đã dặn: Đừng tưởng việc cơ bút là việc tầm thường.

Việc cơ bút phải có một phần của đồng tử, một phần của Thầy hiệp nhứt mới thấu đáo Càn Khôn, tinh thông vạn vật đặng.

Trong sự hiệp nhứt này có hai phần linh cảm tương đối một phần thiêng liêng và một phần phàm tục. Nếu hai phần linh cảm đó do một sức phi phàm vận chuyển thì mới tránh được sự bất chánh của đồng tử.

Mặc dầu có lời dạy như vậy mà chúng ta thường nghe thấy nơi này cơ bút, đầu kia cũng cơ bút làm cho nhân sanh phải hoang mang không biết đâu thiệt, đâu hư vì có nhiều đàn cơ mâu thuẩn nhau, thậm chí có nhiều bài cơ chống hẳn với Tòa Thánh Tây Ninh, lại có cơ phong Thánh lập Đạo riêng, không còn đếm xỉa gì đến Thánh Thể của Chí Tôn đã giáng lập chánh thức, như thế bảo sao không chia rẽ và loạn pháp được. ĐỨC HỘ PHÁP vì hiểu rõ tâm lý của nhiều nhóm đồng tử nên đã ra Thánh Lịnh số 21 năm Tân Mão (1951) để ngăn ngừa trước mà cũng không tránh khỏi cái nạn lợi dụng cơ bút để gạt gẫm nhơn sanh và lôi cuốn Chức Sắc chẳng phải ít, Thánh Lịnh ấy đã ấn định rõ hình phạt cho những đồng tử vi phạm luật pháp. Tuy nhiên lòng hám vọng của con người khó mà kềm chế được.

Sỡ dĩ tôi phải nhắc lại những điều đau lòng này là vì tôi đang đảm nhiệm trọng trách Bảo Thủ Luật Pháp Chơn Truyền của Đạo nên cần phải nói rõ ra cho toàn Đạo hiểu sự quan hệ của cơ bút, vì nó có đủ năng lực lập Đạo, thì nó cũng có thể phá Đạo đặng vậy. Nói thế để đề cao cảnh giác, chớ không phải cấm cơ bút đâu. Vì Thánh Giáo dạy rằng: Ai ai cũng có quyền cầu cơ học hỏi việc Đạo, miễn là đừng vi phạm đến chủ quyền của Đạo thôi. Nhưng làm sao phân biệt được cơ bút chánh với cơ bút tà?

Cơ bút chánh là cơ bút hoàn toàn xây dựng chỉ dạy những chơn lý và đạo đức, còn cơ bút tà là cơ bút hay đề cập đến điều bất chánh, hay xuyên tạc và xúi giục chia rẽ trong bổn đạo, hoặc có sự bất đồng và chống báng với Hội Thánh. Vì Hội Thánh là Thánh Thể của Chí Tôn, nắm chủ quyền của Đạo và thể Thiên hành hóa. Hể chống đối với Hội Thánh tức là phạm đến Thánh Thể Chí Tôn và chủ quyền của Đạo vậy. Nhận xét được các điều đó thì phân biệt được sự chánh tà của cơ bút.

Vừa rồi tại giảng xá ở Gia Định cũng có lập đàn cơ cầu hỏi. Nhân dịp ấy ĐỨC CHÍ TÔN giáng dạy hai vị tu sĩ ông Đạo Dừa và ông Nguyễn Văn Sự phải tuân theo Tân Luật và Pháp Chánh Truyền thì mới đắc Đạo. Cơ bút tuy không phải do đồng tử của Toà Thánh Tây Ninh chấp nhưng lời lẽ dạy Đạo như vậy có ai dám cho là tà?

Đó là nói về cơ bút. Còn trong đoạn sau của Thánh Giáo ĐỨC CHÍ TÔN dạy phải thuận hoà cùng nhau hoài, ấy là lễ hiến cho Thầy rất trân trọng. Phải chung lo cho danh Đạo Thầy. Phải làm cho nhau đặng thế lực đừng ganh gỗ nhau.

Khi vừa đến ĐỨC CHÍ TÔN đã dạy chữ “HÒA” điều đó tưởng không cần giải, ai ai cũng đều hiểu biết. Nhưng biết để thực hành chớ không phải biết mà để bụng. Hễ muốn Hoà thì tự nhiên phải biết thương yêu nhau như con một nhà, mới chung lo xây dựng cái nhà chung của mình tức là Danh Đạo của Thầy vậy.

Danh Đạo đã ra thiệt tướng tức là chúng ta đã làm cho nhau đặng thế lực, nghĩa là ta phải làm cho Đạo có chủ quyền thì thế lực của ta ở trong chủ quyền đó.

Vậy thì chúng ta cần phải đoàn kết nhau cho chặt chẽ thành một khối tinh thần bất diệt để giữ gìn Đại Nghiệp chung của chúng ta cho được vững bền trường cữu.

Ai là phần tử có tinh thần xây dựng nghiệp Đạo cũng đồng một chí hướng như nhau làm cho Đạo nên thì chúng ta mới nên đặng.

Cây có cội, nước có nguồn, Tòa Thánh Tây Ninh là nơi chính mình ĐỨC CHÍ TÔN đã sáng lập trước hết. Ấy là nguồn gốc của nền Đại Đạo. Kẻ nào manh tâm chia rẽ và biệt lập nơi khác tức là phản Đạo, phản ĐỨC CHÍ TÔN vậy.

Đây là lời cảnh cáo tối hậu của kẻ có phận sự cầm luật pháp chơn truyền, vì lòng ưu ái cả con cái ĐỨC CHÍ TÔN nên xin tha thiết kêu gọi toàn thể tín hữu khá lưu tâm đến Nghiệp Đạo, rán giữ gìn cho toàn vẹn, âu cũng là giữ lời minh thệ của mình khi nhập môn cầu Đạo đó vậy.

Rất mong thay!

Nay kính

HIẾN PHÁP

TRƯƠNG HỮU ĐỨC

 

Tài liệu được trích từ:
Huấn Từ của Ngài Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài, trang 33-36.
Bản in ronéo 1970 do Phan Thanh Liêm và Huỳnh Văn Chợ thực hiện.◙

 


 

 

Đức Thái Bạch Giáng Cơ Đề Bút năm 1927

12 điệu văn, gọi là "Thập Nhị Khai Thiên" Động Đình Hồ....


 

Ngụ Đời

Phần hai Điệu Biến Hóa Vô Cùng

Ngụ Đời bài số 1:

Nhơn vật khác vời,
Vị chữ kim thời,
Phong dời tục đổi,

Ðiền viên đất nổi lên vàng,
Oằn vai nông chịu muôn ngàn thuế sưu.
Tròn năm luống phận cần cù,
Không nuôi thê tử không bù thân sanh.

Nhỏ tùng đinh,
Lớn tùng binh,
Già nằm canh.

Mảnh tơi còn phận chưa lành,
Máu đưa quan núc mỡ dành làng ăn.
Thân trâu phải chịu nhọc nhằn,
Ðòn roi lão mục, tiếng dằn thằng chăn.
Phải tùy phương nắng, giỏi dắn dai dù.

Ngụ Đời bài số 2

Một thổ võ xưa kia nên tuấn tú,
Bị tay phàm làm xấu nét phong quang.
Ôi! Thương thay cho cẩm tú giang san,

Ðầy sông ngui ngút khói thuyền,
Ðầu non súng giữ, cuối triền gươm đoanh.
Công dân đắp lũy bồi thành,
Tay mình lại cột lấy mình thảm thay.

Nỗi lương tháng bổng ngày,
Nỗi tiền hỏi bạc vay,
Nỗi trả thuế đóng bài.
Thợ hay đầy đủ đức tài,

Giũa đêm chẳng đủ, bào ngày không kham.
Miệng ăn quá sức tay làm,
Thê nhi thiếu kém thân phàm chẳng no.
Cũng trò.

Ngụ Đời bài số 3:

Lợi bỏ,
Không lo,
Cướp to,
Giựt nhỏ.

Trường thương lấp ló ít người,
Nơi tay dị chủng như Trời nắng mưa.
Quốc dân ăn thẩy uống thừa,
Khôn ngăn bán lận khó ngừa buôn gian.

Cửa Sàigòn tính bán áp chế nội hàng,
Gạo bắp chở ngoại bang giành phần xuất cảng.

Dùng mưu phản gián Nam Bang,
Ðoạt thâu cho sạch vàng ngàn bạc muôn.
Nọc ăn máu nước thúi ruồng,
Khô khan lạc khí hao mòn hồn tinh.
Tính toán vốn lời mình, đừng chịu làm thinh e lỗ vốn.

Ngụ Đời bài số 4:

Kìa Quan viên Chức sắc bôn chôn, cũng lũ dại học khôn,
Nọ binh lính Tổng làng chộn rộn, cũng lũ ngu ăn hổn.
Mua phẩm hàm tước hộ cầu tôn, tiền ngàn không sợ tốn.

Cửa công huyện mãn nha còn,
Dạ thưa lưỡi mỏi, cúi lòn lưng cong.
Lằn xanh ưa hửi mùi đồng,
Ham thân nô lệ mến vòng tôi con.

Lớp lương tháng chẳng tròn, nỗi vợ con ương yếu,
Rủi phải cơn thốn thiếu, chịu người níu kẻ đòi.

Ðã quen tiếng buộc lời lơi,
Gian làm ra phải lỗi dời thành ngay.
Dày công đếm số mề đay,
Mực văng nhuộm tánh, viết mài tiêu tâm.
Có chi ham ....

Ngụ Đời bài số 5:

Nguồn nước cấm
Thủy lợi thâu
Chiếc thuyền câu
Ra thủ phạm

Nghề xưa hạ bạc đã nhàm
Nay dân đói khó ra làm không no
Lúc giăng lưới khi đóng nò
Mảng lo tàu chặn, nhẫn dò bè trôi.

Cá chê mồi
Bởi quen muối,
Không tránh lưới

Nào khi nguyệt giỡn sóng cười
Thú hay mặt nước chơn trời ngửa nghiêng
Kinh luân đứt nối khó truyền
Gãy câu Khương Tử, đắm thuyền Ngư Công.
Song cũng vẫn một lòng....

Ngụ Đời bài số 6:

Thân đói khô như nhộng,
Hỏi ăn chi đặng sống.
Rằng hớp khí thanh không.

Lánh thân khóm bá rừng tòng,
Tiều chưa thoát khỏi trong vòng tôi con.
Cây ăn lưỡi búa đã mòn,
Rừng cao hết củi nồi còn không cơm.

Lão Lục ngó lườm lườm,
Chú Săn đơm khẩu súng.

Non xanh vắng gót anh hùng,
Bỏ cơn Võ Kiết lánh vòng Văn Vương.
Thành Thang buông mặt lưới trương,
Biết khôn cầm thú kiếm đường cao sâu.
Nạn củi quế gạo châu, Thiên sầu Ðịa thảm ...

 

Điệu Biến Hóa Vô Cùng

Bài nhứt, trên là "Tứ Thời" giữa là "Tam Tài", gọi điệu văn Tam Tài.

Bài nhì, trên là Bát Tiết giữa là Ngũ Hành, gọi điệu văn Ngũ Hành.

Bài ba, trên là "Lưỡng Khí" giữa là Cửu Thiên.

Bài tư, trên là "Thập Nhị Thời" giữa là Thập Ðiện Diêm Cung, gọi là điệu văn Thập Ðiện. Chỉ rõ ràng Bát Quái, Bát Quái đã biến đủ nhứt âm, nhứt dương.

 

Bàì thứ 62 - Ngày 20-01-1927 (âl. 17-12-Bính Dần) &
Bàì thứ 63 - Ngày 21-01-1927 (âl. 18-12-Bính Dần) &
Bàì thứ 64 - Ngày 22-01-1927 (âl. 19-12-Bính Dần) &
Bàì thứ 65 - Ngày 23-01-1927 (âl. 20-12-Bính Dần) &
Bàì thứ 66 - Ngày 24-01-1927 (âl. 21-12-Bính Dần) &
Bàì thứ 67 - Ngày 25-01-1927 (âl. 22-12-Bính Dần)  ◙ 

 


 

Trung Thu Linh Mộng

Bút ký của Bảo Văn Pháp Quân Cao Quỳnh Diêu


 

Lời Tiểu Dẫn

Trung Thu Linh Mộng

vẫn là một án văn ám tả sự thật trong một điềm chiêm bao. Khi thức giấc trí còn ghi nhớ rõ ràng mỗi lời chỉ giáo, duy có bài thi là cần nhứt, lại rủi còn nhớ có chín chữ. Ấy là nhờ giọng ngâm thanh tao của Bát Nương còn văng vẳng bên tai.

Trong câu phá … … … du … … …
Trạng nhứt: Châu về ải bắc … … …
Trạng nhì: Ngọc rạng thành nam … … …

Câu chuyện lạ nầy, sáng ngày có tường thuật cho Hộ Pháp, Quyền Giáo Tông, Sỉ Tải Ngọ và đứa đệ tử Trang Hoài Thanh với nhiều chức sắc nam nữ đều nghe.

Qua ngày sau, Bác Nương giáng cơ gợi nhắc lại đủ tám câu, song Người lại buộc Văn Pháp phải ngâm cho giống hơi giọng của Người.

Xem lại Thánh giáo lối Trung thu Nhâm Thân thì rõ thấy.

Lời tiểu dẫn nầy biên

Tại Phú Nhuận, tháng 2 Nhâm Ngọ (Mar 1942)
Hiệp Thiên Văn Pháp Quân.
Cao Quỳnh Diêu.

_____________________________

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ  
Hiệp Thiên Đài
Văn pháp Quân
Trung Thu Linh Mộng
   

 

Đạo kỳ ba sáng tạo,
Năm thứ tám hầu sang.
Khói hương bay ngui ngút chốn rừng thoàn,
Mùi cúc đượm nực nồng miền Thánh địa.
Thanh bạch rỡ màu Tây vức, (1)                      (1) Tây Ninh
Ánh gương nga chiếu diệu cảnh thiên nhiên.
Đỏ vàng pha sắc Tần vân,
Ngần tinh đẩu điểm tô bầu thế giái.
Tám hướng vầy tòa Bát quái,
Bốn phương chiêu khách cửu lưu.

***

Nghĩ phận ta:

Vai mỏi gánh thế tình,
Thú vui miền sằn dã.
Gươm thần huệ, mượn vẹt tan lằn vân ám,
Noi hiền xưa, giải y lại, đồng tâm cùng đôi bạn hiền quăng ném gánh bồng tang.
Nước nhành dương, vưng chan rưới khách trần ai,
Ngồi rừng trước, vun đạo nhà, hiệp trí với vài tri kỷ dẫn dìu đoàn sanh chúng.

Bởi rứa cho nên:

Thay thanh mạo, thơ đờn cất gánh,
Đổi thảo hài, hạnh đức trau lòng.
Đến Tổ đình, ví dạ đói no, cũng vui thú nâu sồng
Về cố thổ, dầu thân ấm lạnh vẫn gìn lòng son sắc.
Quyết dạ một trọn thờ Trời đất,
Dụng tấm nhiệt thành đem hiến cho chúng sanh linh.
Gìn lòng đơn gầy dựng non sông,
Lau gương trí huệ quyết làu soi bầu Võ trụ.

Vì vậy mà:

Đòi lúc, vầy đôi bạn đề thi ngắm cảnh, trau tria lòng phàm tục,
Ghe phen, trổi năm cung thúc dạ buồn đời, khêu gợi giọng đổ quyên

***

Một đêm kia:

Gương Cung quảng luống dật dờ,
Giọng chung đài nghe thấp thoáng.
Canh càng khuya, đêm càng thẩm, nơi tịnh thất mơ màng giấc tỉnh say đưa phách đến non Vu,
Trời thêm lặng, cảnh thêm êm, ngọn thanh phong phưởng phất hơi đầm ấm điệu hồn về đảnh Hạt.

Thoạt thấy:

Chất ngất dương che vọng cát,
Diềm dà liểu đỡ vân đài.
Dường như Non Thái dựa kề,
Chẳng khác Bồng Lai đem lại.
Trước mắt tựa bá tòng trăm cội, nào loan sè, nào phụng múa, cảnh nguy nga, càng ngắm lại vàng xinh,
Bên mình xen hoa thảo muôn chòm, nầy cúc nở, nầy sen đơm, màu rực rỡ, thêm nhìn càng thêm đẹp.
Mảng lóng Cung Thần giao tiếng nhạc,
Giọng du dương như nhặc trỗi Cầu hoàng.
Nào hay hồn tục lạc Non Tiên,
Nơi thanh tỉnh thoạt lại gặp trang Nữ Sĩ.

***

Ta nghĩ rằng:

Nếu chẳng phen người Tây tử,
Cũng là mặc khách Quỳnh châu.
Đài sen cuộn gót chơn thâu,
Nét liễu khoa ngần ngọc rạng.
Đi đứng dịu dàng cốt cách, nét phong lưu đâu nhượng khách tư văn,
Tới lui yểu điệu nghi dung, gương thông tuệ gẫm khác người trần thế.

Ta khi ấy:

Vừa mừng vừa sợ,
Nửa nhớ nửa quên.
U ơ hồn chưa nhớ đặng dạng hình,
Ngơ ngẩn phách có đâu tường tiên tục.

Thoạt nghe:

Người để tiếng, chào mừng Cao Liêng Tử, đã hèn lâu mới tạng mặt trưởng huynh,
Ta định chừng, mai mỉa Hớn Tiên Nương, nên vội vả đáp mong ơn hiền muội.

Thật là:

Cửu hạng trùng phùng cam vỏ,
Tha hương ngộ cố tri.

Gẫm lại:

Kẻ vô duyên, trót muôn chung cũng khó gặp đạo mầu,
Người hữu hạnh, trong một kiếp vẫn đắc truyền cơ nhiệm.

Nên ta mới tiếp rằng:

Ơn tri ngộ, công tạo khách khai cơ từ buổi,
Nghĩa cố giao, đuốc soi đường dẫn bước những ngày.
Gặp mặt đây vẫn thật quá may,
Xin lòng đoái thương nhau chỉ dẫn.

***

Người bèn đáp lại:

Trường náo nhiệt xem đà kế cận,
Cuộc tang thương ngảnh lại khôn xa.
Khách mãn chen lẫn bước phồn hoa,
Người luống nhẫng mong mùi phú quí.
Đời sợ sút nên chen nên lấn,
Thế muốn hơn toan giựt toan giành.
Mạnh thì cậy sức cường tranh,
Khôn lại dụng tài hiếp bức.
Nào biết nhìn nhau đồng loại,
Chẳng còn giữ chút thương tâm.
Kiếp chầy e không tránh khỏi nạn chiến tranh,
Thời thế gẫm đã đành vùi cơn loạn biến.
Toan bảo bọc lấy đoàn con dại, Trời sớm khai chánh giáo dẫn đường.
Muốn dắt dìu phải bước trẻ ngây, Đất kịp mở chơn truyền tạo khách.

***

Hiền huynh ngãnh lại đó mà coi!
Bảy năm Đạo mở,
Ba lượt Trời khai.

Thế mà:

Non sông đã lở, bồi đắp chẳng một ai,
Nhân vật hầu xiêu, đở nâng chưa mấy mặt.
Tiện muội vốn khâm thừa ngọc sắc, tâm pháp vâng thừa lịnh gieo truyền,
Hiền huynh tua ghi nhớ lời vàng, cơ mật khá gìn lòng kiên cố.
Suy kim nghiệm cổ,
Cải cựu hoán tân.
Dầu chi cũng có bóng Hồng.
Chớ vội sánh so đức bạc.
Triu trịu vai mang sanh chúng,
Nặng hoằng đầu đội khuôn linh.
Thi đề nhứt luật đinh ninh,
Bút hạ năm vần lưu hiến.

Thi rằng:

Nhẹ bước nhàn du để vẻ hồng,
Sấn tay nước Việt dậm non sông.
Châu về đất Bắc dời Kim khuyết,
Ngọc rạng thành Nam chuộc ải đồng.
Mở lối đài vân mời trí sĩ,
Dọn đường Hồng Lạc dắt anh phong.
Động đào quen thú mơi chiều ngắm,
Hỏi khách tao nhân có mặn nồng.

***

Em vẫn rõ ý hiền huynh:

Noi Thánh trước, lòng chẳng quản thảo lư xịt xạt mưa sau hư dạo lá,
Dỏi Hiền xưa, dạ khôn nài lều cỏ xơ rơ gió trước lọt hiên tranh.
Hằng tâm ghi chữ thanh bần,
Chẳng ý bợn màu trược phú.
Tay trắng dẫn dìu trăm họ,
Lòng son rạng chói một màu.
Vậy mới trượng phu,
Ấy là quân tử.
Thôi thôi! Lời cặn kẻ, nơi Thánh địa hiền huynh tua giữ dạ,
Khách dục thâu, chốn Diêu Trì tiện muội phản hồi cung.
Kìa xa đưa tiếng hạc trổi không trung,
Nọ chực rước cánh loan sè kế cận.
Lui bước lòng người dùn thẳng,
Xây lưng ý khách không đành.
Dường như thương kẻ phiêu linh,
Chới với không ai nâng đỡ.

***

Ta khi ấy:

Vừa muốn nghiêng mình thi lễ,
Bổng nhiên thức giấc mộng hồ.
Nhuận mùi hương, mũi dường phất phơ, hương bay ngào ngạt tựa màn.
Reo hơi nhạc, tai như văng vẳng, nhạc còn lóng nghe bên cạnh.
Ngơ ngẩn nửa say nửa tỉnh,
Dậy ngồi vừa nghĩ vừa suy.
Chổi gót hài bước lại tây hiên,
Chỉnh đạo phục day về Bắc Khuyết.
Đầu vọng bái mong ơn Thượng Đế,
Miệng lâm dâm trước ánh Đẩu Tinh.
Máy càn khôn xoáy lẫn khí âm dương,
Vầng nhựt nguyệt chuyển luân phiên triêu tịch.

Chừ ta mới:

Vào Thảo xá gắng ghi bao sự tích,
Lên án văn sơ lược mấy kỷ chương.
Sắc không, không sắc nghĩ cũng lạ dường,
Hư thiệt, thiệt hư truyền ư hậu thế.

Làm tại Tây Ninh,
Trung thu năm Nhâm Thân 1932
Cao Quỳnh Diêu

 

Tài liệu được trích từ:
Bút ký của Bảo Văn Pháp Quân Cao Quỳnh Diêu Q.1 trang 003-009
Hiệu đính theo chánh tả hiện hành: Việt Nam Tự Điển của Lê Văn Đức, Lê Ngọc Trụ do nhà sách Khai Trí xuất bản tháng 4 năm 1970.◙

 


 

PHÚC TRÌNH SINH HOẠT ĐẠO SỰ

của Tộc Đạo Sydney năm 2012


 

   
TRẤN ĐẠO ÚC CHÂU ĐẠI- ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
CHÂU ĐẠO NEW SOUTH WALES Bát Thập Thất Niên
TỘC ĐẠO SYDNEY TÒA-THÁNH TÂY-NINH
114-118 King Georges Rd,
WILEY PARK, NSW 2195,
AUSTRALIA
 
Tel. & Fax: (02) 9740.5678  

 

NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

Kính bạch Hội-Thánh Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ.

Kính thưa Chư Chức Sắc, Chức Việc và Đạo Hữu Nam Nữ, các ban bộ.

Trích yếu: Phúc trình sinh hoạt Đạo sự của Tộc Đạo Sydney trong năm Đạo thứ 87 (2011-2012).

Thưa chư Hiền,

Thay mặt Hành Chánh Đạo Tộc Đạo Sydney, Châu Đạo NSW, Thiểu Phẩm kính phúc trình Hội Thánh cùng chư Chức Sắc, Chức Việc và toàn Đạo về các sinh-hoạt Đạo-sự tổng-quát của Tộc-Đạo Sydney, gồm Tứ Vụ và các Hương-Đạo trực thuộc, trong niên khóa 2011-2012. Nội dung Bản phúc trình được chia làm 2 phần chính như sau: Công việc đã thực hiện được và Kế hoạch dự kiến cho niên khóa tới (năm thứ 5 của nhiệm kỳ HCĐ 2008-2013):

A. CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN TRONG NĂM QUA:

• VĂN PHÒNG TỘC ĐẠO:

1. Nhận và gửi các Văn Thư, Thư ngỏ, Thư mời, Thông báo các Chương trình họp, Chương trình lễ Vía và Kỷ niệm qua Đài Phát Thanh và Báo Chí, Giao lưu với các cơ quan Đạo và Đời.

2. Soạn các chương trình lễ, Sớ văn, tài liệu Kinh Sách Đạo. . . . .

Nói chung, các văn kiện liên quan đến nhiệm vụ của Đầu Phòng Văn, trong khi khiếm khuyết nhân sự phụ trách phần hành nầy.

• LỄ VỤ:

1. Cúng Đức Chí Tôn các Đàn Sóc Vọng, Đại Đàn Tam Nguơn, Vía, Kỷ niệm Hội:

- Theo tinh thần Thông tri của Tộc Đạo, các kỳ Đàn Sóc Vọng đều cúng đúng ngày. Tại Thánh Thất NSW cúng Đức Chí Tôn Sóc nhựt lúc Ngọ thời; Vía các Đấng, Tuần Cửu, Cầu Siêu, Vọng nhựt cúng Dậu thời. Các Đàn Sóc nhựt Khai Nguơn Hội (Thượng, Trung và Hạ nguơn) đều có thượng Phướn, Khai U Minh Chung, Tụng Di Lặc Chơn Kinh và Kinh Cứu Khổ cầu chung cho “Cả chúng sanh thoát ly khổ nạn”. Đặc biệt, ngày Đức Chúa Jesus Christ Giáng Sinh và Lễ Giao Thừa hằng năm đều cúng thời Tý.

- Sau đàn cúng, Vị Chủ Lễ thường có đọc Thánh Ngôn, Thánh Giáo, Lời thuyết Đạo của chư Tiền Khai, kể tiểu sử, công nghiệp của Chư Thánh trong các đàn kỷ niệm.

Ngoài ra, Lễ Vụ và Chức Việc các Hương cùng Ban Đồng Nhi chia ra thực hiện lễ cúng phần Thế Đạo: Cửu Huyền Thất Tổ và Chư Chơn Linh một cách nghiêm trang và đầy đủ nghi tiết.

2. Lễ Tắm Thánh, Giải Oan: Thể theo thỉnh lễ của cha mẹ hoặc người đỡ đầu của các trẻ sơ sinh hoặc các cháu thiếu nhi, Ban Lễ cũng có tổ chức lễ Tắm Thánh và Giải Oan. Đặc biệt, hai lễ nầy đã được thực hiện trong ngày đầu năm Nhâm Thìn, cũng là ngày Khai Thượng Nguơn, ngõ hầu các bậc cha mẹ “May đặng gặp hồng ân chan rưới, Giải trái oan sạch tội tiền khiên”; còn đứa trẻ, thì “Xin gìn giữ Thánh hình thanh bạch, Xin xá ân rửa sạch tiền khiên. Căn xưa ví dữ cũng hiền, Dầu ra cửa tội đủ quyền cao siêu”.

3. Lễ Nhập Môn: Tính từ tháng 8/2011 đến tháng 8/2012 có 07 tân Đạo Hữu nhập môn: Phạm Ngọc Nhi (bạn đời của Phong Bùi), Nguyễn Minh Phụng (Pha Bùi), Hồng Thanh Thúy (Phong Trần), Nguyễn Hữu Trọng (Phương Trang), Nguyễn Đức Trí (con Nhân), Trương Văn Na (Kim Lệ), và Tống Thành Nhân (con ĐH Sàng).

4. Lễ Thượng Thánh Tượng và An Vị: Đã An vị tại tư gia ĐH Phan Hoài Thu (21-05-NT); Thượng tượng: tại tư gia HTDP Nguyễn Văn Xưa (27-06-NT); Lai thi Hồng Yến+Viễn (08-08-NT), Nguyễn Văn Lộc+Kim Vân (08-08-NT).

5. Lễ Đính Hôn, Thành Hôn: Quý Chức Sắc, Chức Việc đã tham dự tại TT hoặc tư gia các lễ:

- Lễ Đính Hôn của: ĐH Nguyễn Phạm Phương Trang và Nguyễn Hữu Trọng; Nguyễn Phượng Thảo và Tuấn.

- Lễ Thành Hôn của: Cựu TS Trần Lê Phong và Hồng Thanh Thúy; ĐH Nguyễn Phú Toàn và ĐH Nguyễn Thị Thu Hằng; ĐT Peter Huỳnh Công Sinh và Penny How; ĐT Phillip Murphy và ĐH Khương Duy Nguyễn.

6. Lễ tang: Tang lễ cho ĐT Nguyễn Văn Buôn (bạn đời của PTS Hồ Thị Ngọc Ẩn); ĐH Trần Văn Sàng (bạn đời của ĐH Trần Kim Loan); ĐH Phan Văn Xuân (bạn đời của ĐH Mai Thị Lệ Hoa). Các lễ tang nói trên đã được tổ chức theo nghi thức Đạo Cao Đài một cách chu đáo tại Tang Nghi Quán Trường An và tiễn đưa đến nghĩa trang Forest Lawn Memorial Park – Leppington. Đặc biệt, lễ tang của Đạo Tỷ Nguyễn Thị Thay đã được thực hiện tại Hậu Điện Thánh Thất NSW (phòng thờ Cửu Huyền Thất Tổ), theo thỉnh cầu của gia quyến. Dịp nầy, đồng Ðạo và Tang Quyến xúm xít bên nhau tiếp tục tụng Kinh Di Lặc cho tới khuya, cả sau thời Tý để cầu nguyện cho chơn linh, thật là ấm cúng.

7. Lễ Cầu Siêu, Truy Điệu, Tuần Cửu, Tiểu và Đại Tường: Nhân lễ Vọng Nhựt tháng 11, Tộc Đạo cũng thực hiện lễ Cầu Siêu cho Ngài Cố Đầu Sư Huỳnh Hương Nhìn, đăng tiên ngày Mồng 5 tháng 11 năm Tân Mão (dl. 29-11-2011). Cố ĐH Cao Văn Hải (thân phụ ĐH Cao Thị Minh Lệ); Giáo Hữu Thái Khiêm Thanh, ĐH Trần Hữu Dư,ĐH Nguyễn Thị Tỷ ( Đại Tường), ĐH Lê Thị Tốt (Đại Tường).v.v... Đồng thời, theo thỉnh lễ của gia đình Cô Nương và BS Sơn xin thực hiện Lễ Cầu Siêu cho Bà Marie, vốn là Tín Hữu Cao Đài từ nhỏ và thân mẫu của bà vốn là Chức Sắc hàng phẩm Chánh Phối Sư thuộc Ban Chỉnh Đạo Bến Tre. Trong các lễ Tuần Cửu, ngoài việc cúng kính, tang quyến cũng được nghe giải thích ý nghĩa của từng câu kinh, hầu hỗ trợ cho việc cầu lý và trợ lực cho lời cầu nguyện dễ được cảm ứng với Ơn Trên hơn.

8. Lễ Đưa Chư Thần, Thánh, Tiên, Phật triều Thiên: Sau một năm dài, với nhiều lễ cúng tại Thánh Thất, Điện Thờ và cả tư gia, lễ nầy là dịp đồng đạo thành khẩn kiểm điểm lại việc làm đã qua về phương diện tu thân và lập công, bồi đức, hầu định phương án, cải thiện cách đối nhân xử thế cho toàn vẹn trong thời gian tới được tốt đẹp hơn.

9. Lễ Giao Thừa, cung nghinh chư Thần Thánh, Tiên, Phật đáo Tân Niên: Qua mấy ngày nghỉ cúng, nhưng lại bận rộn hơn cho việc tổng vệ sinh để chuẩn bị chương trình đón Tết. Quý Chức Sắc, Chức Việc các BTS phải sắp xếp công việc nhà để tham gia trực trong các ngày Tết: nào là cúng kiếng, nào tiếp khách thập phương về Thất đảnh lễ. Theo thông lệ, phướn được đông đảo đồng đạo nghiêm chỉnh thượng lên trước giờ cúng Giao Thừa và tụng kinh Di Lặc cho đến Rằm Thượng Nguơn.

10. Tổng duợt phối hợp Nhạc-Lễ-Ðồng Nhi: Tộc Ðạo và Lễ Vụ có ý rước Nhạc sĩ Hải từ Perth sang để cùng phối hợp tập duợt về lễ, nhạc và đồng nhi, hầu thống nhứt một số nghi lễ. Chương trình đã thực hiện được đôi phần, song chưa hoàn chỉnh. Hy vọng có dịp ban Lễ Vụ sắp xếp thời giờ để tổ chức các tiểu ban nhạc, lễ và đồng nhi tập duợt đồng bộ sau nầy.

• HỘ VỤ:

Tiếp theo đây là phần báo cáo tài chánh do Hộ Vụ CTS Nguyễn Quan Lữ trình bày.

(Vui lòng theo dõi Bảng Báo Cáo Tài Chánh đính kèm).

• CÔNG VỤ:

1. Làm vệ sinh trong, ngoài Thánh Thất: là việc làm hàng ngày của vị cai quản Thánh Thất, hoặc có sự trợ giúp của các Hương trực, hoặc đồng đạo có đến cúng kiếng và làm công quả.

2. Tổng vệ sinh chuẩn bị đón mừng năm mới: Để chuẩn bị đón mừng năm mới, Công Vụ PTS Cừ, CTS Lữ và Hiền nội, ĐH Đức, PTS Hưng, các cháu Hiền, Khang, Nam Nữ Q.ĐTĐ, TS Tuyền, ĐH Huỳnh Trọng, Nga, Tâm (cắt cỏ), CTS Lan Phú, ĐH Toàn, Hằng, Ngân, Tuyết Nhung, CTS Tuyết Anh, ĐH Công, Ngọc Hoa, CTS Ên, PTS Giàu, CTS Lạc, v v . . . . làm tổng vệ sinh, hút bụi, quét váng nhện, chùi lư, giặt màn, tàng, lộng, vải phủ các bàn thờ, gối quì, gói bánh, làm dưa chua, cắt cỏ, tỉa cây kiểng v.v . . .

3. Làm vệ sinh đặc biệt: ĐH Hoàng Phan có mướn công thợ tẩy rửa mốc, bụi, phân chim các sàn gạch từ trên HTĐ xuống sân carpark và các vách tường của TT. Có trợ giúp của HT Nghiệp, Lữ, ĐH Đức và Hoàng, ngoài 2 người thợ chuyên nghiệp. Phần lo ẩm thực và chưng hoa quả phẩm do hiền tỷ Hồng Ngọc và các tỷ muội Tuyết Anh, Lạc, Hà và ĐH Hằng, Loan.

4. Household Clean up: VP Tộc Đạo đã book trước Bộ phận Household Clean-up của Thị Xã đến thu dọn vật dụng phế thải sau ngày Đưa Chư Thánh.

5. Cung cấp hoa vạn thọ chưng Tết: Hàng năm, mỗi lần Tết đến, hiền huynh Nguyễn Văn Tam (tức Sáu Dung), ĐH Căng và một vị Đạo Tâm chở các chậu hoa vạn thọ, do Huynh Tam trồng, đem đến hỉ hiến chưng trên Bửu Điện, phòng thờ Cửu Huyền và bên ngoài Thánh Thất.

6. Tu bổ Thánh Thất: Tiếp theo tinh thần các phiên họp trước, các Chức Sắc, Chức việc đã đề cập đến tình trạng vệ sinh và xuống cấp của Thánh Thất, như các cửa gỗ mụt, kiếng bể, gạch nứt, sơn bong . . . nhứt là tình trạng chim chóc làm ô uế từ trên các mái ngói phụ, dài xuống các vách tường lầu chuông, lầu trống, nền gạch Hiệp Thiên Đài và mặt trước Thánh Thất. Công Vụ Tộc Đạo cùng đồng đạo xúm nhau khởi công làm một số việc như sau: ưu tiên rửa sạch rong rêu bám trên nền lầu chuông, trống để lót gạch, các vách và mái ngói HTĐ để sơn lại. Nhân sự gồm: PTS Cừ, PTS Hưng, TS Bình, ĐH Cang, Tâm, CTS Phú, CTS Lữ, CTS Lạc, ĐH Loan, Hằng, Nam Nữ Q. Đầu Tộc Đạo. Ngoài ra, công việc khá quan trọng và khó khăn không thể bỏ qua là việc gắn birdspikes để trừ chim đậu do ĐH Nguyễn Minh Cang và Ngân tình nguyện hiến ngay số tiền công quả $1,000 đầu tiên và tiếp tục ra công cùng ĐH Nguyễn Văn Đức, PTS Hưng và HT Nghiệp ráp giàn sắt cho an toàn và chắc chắn. Công tác tương đối hoàn thành khả quan, dù cần tiếp tục theo dõi và chỉnh đốn cho tới kết quả đạt được tốt nhứt.

- ÐH Cang và Ngân cũng đã hiến 01 máy hút bụi hiệu Miele và máy đóng lịch hiệu GBC combbind C 150 Pro Machine, tất cả trị giá khoảng $1,000 Úc kim.

- PTS Thu Hà đã thay microwave và nồi cơm điện mới.

• LƯƠNG VỤ :

1. Chư vị Chức Sắc, Chức Việc vẫn phụ giúp Lương Vụ lo ẩm thực cho các đàn cúng tại TT. Ngoài ra, các gia đình tang chủ cũng được khuyến khích tự lo liệu phần thực phẩm cúng kính, ngoại trừ hoàn cảnh gia đình không thể thực hiện được, thì đồng đạo xúm nhau hết lòng phụ giúp trong tinh thần “nhứt gia hữu sự bá gia ưu”.

2. Hằng năm, nhóm gói bánh, dù ít dù nhiều không thể thiếu món bánh tét, bánh ít, bánh ú. Năm vừa qua, quý hiền tỷ đã gói và nấu sớm hơn để kịp vớt trước 10 giờ tối. Lương Vụ / PTS Bích Thủy, phối hợp với PTS Giàu, TS Tuyền và HT Nữ QĐTĐ, đãi phở trước giờ Giao thừa. LV Thủy đã cung cấp thêm nhu yếu phẩm, như gạo, tương, chao, . . cho Trù phòng.

3. Nói chung, viêc ẩm thực đã được Hương trực lo rất chu đáo, với sự trợ giúp của nhiều hiền tỷ tự nguyện đem hiến để cùng chia sẻ, không chút nề hà.

• CÁC SINH HOẠT KHÁC: Có một số sinh hoạt ngoài Tứ Vụ như sau:

1. Yểm trợ tiệc chay gây quỹ của Sở PT&ÐTPM NSW: Tộc Ðạo Sydney và các Chức Sắc, Chức Việc đã yểm trợ công sức một cách rất tích cực cho 4 buổi tiệc chay gây quỹ tổ chức tại ĐTPM, vào các ngày Chủ Nhựt, 11-12-2011; 22-04-2012; 19-08-2012 (do BCQ. PT và ĐTPM phối hợp với Tây Ninh ĐHH nhằm yểm trợ chương trình mổ mắt thí cho đồng hương tại Tây Ninh và ngày 11-11-2012 gây quỹ xây dựng ĐTPM.

2. Khách hành hương thăm viếng TT.NSW: Thường xuyên tiếp các khách bản xứ tại địa phương, khách du lịch đến viếng và hành hương tại Thánh Thất NSW. Các nhóm thăm viếng gồm: học sinh Trung, Tiểu học, thầy cô giáo, sinh viên, khóa sinh police mới ra trường, Art Gallery v.v. . . Tiếp đón, giải thích về tôn giáo Cao Đài và văn hóa Việt Nam cùng lịch sử xây dựng Thánh Thất Cao Đài NSW do Hiền Tài Nguyễn Chánh Giáo, HT Nguyễn Thành Nghiệp, HT Hồng Ngọc và thỉnh thoảng có Tiến sĩ Christopher Hartney.

3. Thăm viếng gia đình ĐH Quỳnh Dao & Đúng tại Canberra: Ngày 17-03-2012 (25-02-NT) Phái đoàn gồm: HT Nghiệp, HT Hồng Ngọc, CTS Lạc, CTS Tuyết Anh, PTS Bích Thủy. Phái đoàn đã gặp vợ chồng ĐH Sang. Đã cúng Ngọ tại tư gia và đàm đạo cùng tìm hiểu Đạo tình.

4. Tương giao hành Đạo: HT Giáo, Q. QVPTĐUC và Chức Sắc, Chức Việc Tộc Đạo đã đến tham dự lễ tang của Cố Đạo Tâm Huỳnh Hưng Sanh và tiễn đưa đến nghĩa trang Forest Lawn, Leppington; lễ tang Hòa Thượng Thượng Phước Hạ Huệ tại chùa Phước Huệ. Một số huynh tỷ khác cũng đã tham dự lễ Cầu Siêu cho chơn linh Cố ĐH Hồ Thị Biết (thân mẫu của HT Lê Thị Hồng Thủy) tại TT Sydney, Canley Vale.

5. Tham dự tiệc Tân Niên do Tây Ninh ĐHH tổ chức: Đáp lời mời của BCH.THĐHH, ngày 24-02-2012, HT Nghiệp, HT Hong Ngọc, ĐH Công, CTS Phú, Lan, Lạc, Tuyết Anh, ĐH Vũ, Phúc đã đến tại Liberty Restaurant 256 S. Chapel Rd. Bankstown.

6. HT Nghiệp đi Perth dự đám cưới và thăm viếng đồng Đạo: HT Nghiệp đã đi Perth trong 4 ngày từ 01/03 đến 04/03 để tham dự lễ cưới của cháu Minh Thảo, ái nữ CTS Huỳnh Được, Q.ĐTĐ Perth. Nhân chuyến đi nầy, HT Nghiệp đã đến thăm viếng nhiều gia đình đồng Đạo, trong đó có gia đình Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hải và bàn bạc về việc tập nhạc lễ trong thời gian tới.

9. Bản Tin Hòa Hiệp Tân Niên Nhâm Thìn- 2012: Dù hoàn cảnh khó khăn về nhân sự, Ban Biên Tập BTHH vẫn cố gắng sưu tầm lời vàng tiếng ngọc của chư Tiền Khai, chia sẻ một số tin tức sinh hoạt Đạo sự cùng quí bạn đạo xa gần. Hy vọng việc làm khiêm nhường đó, dù ít dù nhiều cũng bắt nhịp cầu giao cảm với các bạn đồng môn. Đồng thời bòn chút công quả cho việc lập ngôn. Rất mong quí bạn đạo thể tình bao dung ngó ngàng tới, hầu “mua vui cũng được một và trống canh”.

10. Lịch Đạo năm Nhâm Thìn (2012), Quý Tỵ (2013): HH Huỳnh Trọng vẫn tiếp tục trình bày (lay out), ĐH Trần Đại Thiện+Chiến hiến giấy và in ấn. Còn khâu kiểm soát và đóng thành tập do HT Hồng Ngọc, ĐH Đức và Huynh Nghiệp thực hiện, trước khi phát hành gởi biếu cho đồng đạo tại địa phương NSW và các tiểu bang khác.

11. Tham dự Forum về Community Safety Issues: Hiền Tài Nghiệp được mời tham dự buổi hội thảo do Community Relations Commission phối hợp với Lược Lượng Cảnh Sát NSW tổ chức vào ngày Thứ hai, 17-09-2012 từ 06-09 giờ tối, tại Lakemba Senior Citizen Center để các cộng đồng địa phương đóng góp ý kiến làm thế nào để cải thiện và bảo đảm cho tiểu bang NSW là nơi duy trì đời sống tốt đẹp và đi lại an toàn.

12. Nhận các Tâm Thư, Thiệp mời tham dự Đại Hội TĐCĐTĐUC: Tộc Đạo đã nhân một số Tâm Thư xin yểm trợ xây dụng từ quê nhà và cả hải ngoại, cùng các thư mời dự Lễ Khánh Thành các TT ở quê nhà, trong khi TT/NSW cần phải lo tu bổ tình trạng hiện hữu đã đề ra mà chưa thực hiện được, vì TT là bộ mặt của Đạo về hình thức phô diễn và truyền bá Đạo Cao Đài.

13. Nhận “Tâm Thư Đạo Sự” do Trần Quang Cảnh gửi: đề ngày 01-05-2012 từ California, USA. Nội dung kêu gọi trở về Việt Nam tham dự “Đại Hội Nhơn Sanh” để “thẳng thắn nói lên tiếng nói của mình, thay vì để nó ấp ủ trong lòng, để rồi không thấy được những kết quả mong muốn”...Xin chư Chức Sắc, Chức Việc nhận xét Tâm Thư nầy và xác định lập trường hành đạo của chúng ta nơi hải ngoại.

14. Nhận các Văn Thư từ Tộc Đạo Melbourne: Tộc Đạo Melbourne đã chính thức gởi Thông báo, Thiệp mời tham dự Đại Hội TĐCĐTĐUC sẽ được tổ chức vào 3 ngày 29,30,31 tháng 12 năm 2012. Trong khi Tộc Đạo cũng có nhận các Tờ Tường Trình, Thư Ngỏ, Thư Góp Ý của ĐH Phạm Hoàng Minh (Melbourne); Bảng Kiến Nghị của Chức Việc Hương Đạo Footscray và HT Q. Nữ ĐTĐ Tộc Đạo Melbourne gởi Q.ĐTĐ Nguyễn Thanh Xuân yêu cầu giải quyết tình trạng bất ổn trong Hương Đạo sở tại Footscray.

15. Caodaiebook và daocaodai.info: Nhóm bạn đạo do HH Huỳnh Trọng đã chuyển quyển Cao Đài Từ Điển của HT Nguyễn Văn Hồng, sang dạng pdf, đồng đạo nào cần tham khảo, xin vào webside caodaiebook để copy ra đĩa, hoặc vào mạng daocaodai.info do ĐH Đào Công Tâm đã “up load” lên trang mạng để cho mọi người dễ lấy xuống và dễ in ấn, khi cần.

B- DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT SẮP TỚI:

• Tiếp tục tu bổ trong ngoài Thánh Thất, các hệ thống đèn sign trên BQĐ và HTĐ, hệ thống báo động

• Công Vụ bắt lại hệ thống âm thanh và thay thế một số bóng đèn tiết kiệm.

• Tiếp tục tập Nhạc, Lễ Sĩ, Đồng Nhi và chỉnh đốn các nghi thức cúng kiến cho được hoàn hảo.

• Điều quan trọng hiện nay là động viên các Chức Việc và Đạo Hữu tham gia học hỏi giáo lý, song song với việc phát triển sinh hoạt thanh, thiếu niên là tiềm năng của Đạo, trong khi thế hệ đàn anh đang trong tình trạng lão hóa trầm trọng.

Kính thưa chư Huynh, Tỷ, Đệ, Muội,

Trên đây chỉ tường trình sơ lược một số nét sinh hoạt của Tộc Đạo, các Bàn Trị Sự Liên Hương và Tứ Vụ hầu chư huynh, tỷ, đệ, muội cùng chia sẻ. Nhân sự còn rất hạn chế, lại lúc có lúc không, có lòng thì lại thiếu sức, trong khi mọi tín đồ đều mong muốn thực hiện câu “Nhân năng hoằng Đạo” với lời minh thệ hằng ấp ủ “...hiệp đồng chư Môn Đệ, gìn luật lệ Cao Đài...”. Đó là nhiệm vụ của mọi môn sinh chúng ta cùng gắng sức song hành trên đường lập công bồi đức.

Xin cầu nguyện Ơn Trên Đức Đại Từ Phụ, Đại Từ Mẫu cùng các Đấng Thiêng Liêng ban bố cho chúng ta minh Tâm, mẫn Tánh, lạc Đạo, an bần, Hòa Hiệp, Thương Yêu dìu dắt nhau làm tròn câu phổ độ.

Nay kính,

Thánh Thất New South Wales, ngày 05 tháng 10 Nhâm Thìn
( DL, 18-11-2012)
Q. Đầu Tộc-Đạo Sydney
(Ấn ký)
Hiền-Tài Nguyễn Thành-Nghiệp

Bản sao kính gởi:
- Hội Thánh ĐĐTKPĐ "Xin kính phúc trình"
- VP Trấn Đạo Úc Châu "Để kính tường"
- Các BTS: Canterbury, Bankstown, Fairfield và Đường Nhơn, "Để tường"
- Bàn Cai Quản Điện Thờ Phật Mẫu NSW, "Để tường"
- Lưu Hồ Sơ. ◙

 


 

TỊCH ĐẠO


 

Tịch đạo

籍道  Anh: The registers of Caodaist Dignitaries.  Pháp: Les registres des Dignitaires Caodaïstes.

Tịch: sổ sách biên chép. Đạo: chỉ Đạo Cao Đài.

Tịch đạo là sổ bộ Chức sắc của Đạo Cao Đài với Thánh danh đặc biệt biểu thị thời kỳ phổ độ và mở mang đạo pháp của một đời Giáo Tông.

● Như đời Giáo Tông thứ nhứt của Đạo Cao Đài thì Tịch đạo là THANH HƯƠNG: Chức sắc CTĐ nam phái lấy chữ Thanh, Chức sắc Cửu Trùng Ðài nữ phái lấy chữ Hương, làm Thánh danh.

Td: Đầu Sư Thái Thơ Thanh, Nữ Giáo Sư Hương Cúc.

● Qua đời Giáo Tông thứ nhì thì Tịch đạo của Chức sắc Cửu Trùng Ðài là ĐẠO TÂM: Chức sắc nam phái lấy chữ Đạo làm Thánh danh và Chức sắc nữ phái lấy chữ Tâm làm Thánh danh.

Những chữ dùng làm Tịch đạo do Đức Chí Tôn giáng cơ ban cho trong hai bài thi tứ tuyệt sau đây:

■ Đức Chí Tôn giáng cơ tại Vĩnh Nguyên Tự (Cần Giuộc) lúc 12 giờ khuya ngày mùng 1-7-Bính Dần (dl 8-8-1926) cho bài thi Tịch đạo nam phái:

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:

“Các con nghe Tịch đạo:

Thanh Đạo tam khai thất ức niên,
Thọ như địa quyển thạnh hòa Thiên.
Vô hư qui phục nhơn sanh khí,
Tạo vạn cổ đàn chiếu Phật duyên.

THANH là tịch các con.

Vậy thì: Tương là Thượng Tương Thanh,

Kim là Thượng Kim Thanh

Thơ là Thái Thơ Thanh.

Phải dùng tên ấy mà thề.”

■ Trong ngày Khai Đạo tại Thánh Thất Từ Lâm Tự (Chùa Gò Kén) Tây Ninh, đêm 14-10-Bính Dần (dl 18-11-1926), Đức Chí Tôn giáng cơ ban cho Tịch đạo của Chức sắc CTĐ nữ phái:

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:

“Nữ phái nghe Thầy khai Tịch đạo:
Hương Tâm nhứt phiến cận càn khôn,
Huệ đức tu chơn độ dẫn hồn.
Nhứt niệm Quan Âm thùy bảo mạng,
Thiên niên đẳng phái thủ sanh tồn.

Lâm thị: Phong vi Giáo Sư, lấy Thiên ân là Hương Thanh.

Ca thị: Phong vi Phó Giáo Sư, lấy Thiên ân là Hương Thế.

Đường thị: đã thọ mạng Thiên sai, cứ giữ địa vị mình.

Còn cả chư ái nữ, Thầy sẽ lập Đại hội cho đủ mấy vị rồi sẽ phong sắc một lượt.

Thầy ban ơn cho các con, cứ hành lễ theo lời dặn.”

Giải nghĩa hai bài thi Tịch đạo nam phái và nữ phái:

1. Bài thi TỊCH ĐẠO NAM PHÁI:

Thanh đạo tam khai thất ức niên,
Thọ như địa quyển thạnh hòa Thiên.
Vô hư qui phục nhơn sanh khí,
Tạo vạn cổ đàn chiếu Phật duyên.
(*)

Giải nghĩa:

Câu 1: Thanh đạo tam khai thất ức niên:

Thanh: trong sạch. Đạo: tôn giáo. Tam khai: mở ra lần thứ ba. Thất ức niên: 700 ngàn năm.

C.1: Nền đạo trong sạch của Đức Chí Tôn mở ra lần thứ ba, kéo dài được 700 ngàn năm.

Câu 2: Thọ như địa quyển thạnh hòa Thiên:

Thọ: sống lâu. Như: giống như. Địa: đất. Quyển: Khuyên: vòng tròn. Địa quyển: trái đất tròn. Thạnh: thịnh vượng. Hòa: cùng nhau. Thiên: Trời.

C.2: Lâu dài như trái đất tròn, thạnh vượng cùng Trời.

Câu 3: Vô hư qui phục nhơn sanh khí:

Vô hư: Hư vô, chỉ Đức Chí Tôn trong cõi Hư vô. Qui phục: chịu theo về. Khí: phần vô hình của con người, ý nói linh hồn. Nhơn sanh khí: linh hồn của nhơn sanh, đó cũng là Vạn linh.

C.3: Đức Chí Tôn qui phục Vạn linh.

Câu 4: Tạo vạn cổ đàn chiếu Phật duyên:

Tạo: làm ra. Vạn cổ: muôn xưa, ngàn xưa. Đàn: nơi cúng tế. Chiếu: soi rọi. Phật duyên: có mối dây ràng buộc với Phật, tức là những người có duyên với việc tu hành.

C.4: Tạo ra từ ngàn xưa đàn cúng tế để soi sáng người có duyên với Phật.

2. Bài thi TỊCH ĐẠO NỮ PHÁI:

Hương tâm nhứt phiến cận càn khôn,
Huệ đức tu chơn độ dẫn hồn.
Nhứt niệm Quan Âm thùy bảo mạng.
Thiên niên đẳng phái thủ sanh tồn
.(*)

Giải nghĩa:

Câu 1: Hương tâm nhứt phiến cận càn khôn:

Hương: thơm. Hương tâm: lòng thơm, tức là lòng tốt đẹp. Nhứt phiến: một tấm. Cận: gần. Càn khôn: Trời Đất.

C.1: Một tấm lòng thơm gần Trời Đất. Ý nói: Tấm lòng tốt đẹp thì gần với Thượng Đế.

Câu 2: Huệ đức tu chơn độ dẫn hồn:

Huệ: trí huệ, sự sáng suốt thông hiểu sự lý do sự giác ngộ tu hành. Huệ đức: cái đức sáng suốt. Tu chơn: tu hành chơn thật, không vì danh lợi, cốt giải thoát khỏi luân hồi, đoạt được ngôi vị thiêng liêng. Độ dẫn: cứu giúp và dẫn dắt. Hồn: linh hồn.

C.2: Cái đức sáng suốt do sự tu hành chơn thật độ dẫn được linh hồn.

Câu 3: Nhứt niệm Quan Âm thùy bảo mạng:

Nhứt niệm: một niệm, một tưởng. Quan Âm: Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhứt niệm Quan Âm: một lần niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Thùy: rủ xuống. Bảo mạng: gìn giữ mạng sống.

C.3: Một lần niệm danh hiệu Đức Quan Âm Bồ Tát thì được Bồ Tát rủ lòng thương xót bảo vệ mạng sống.

Câu 4: Thiên niên đẳng phái thủ sanh tồn:

Thiên niên: ngàn năm. Đẳng: bằng. Đẳng phái: phái bình đẳng tức là nữ phái, bình đẳng với nam phái. Thủ: gìn giữ. Sanh tồn: sống còn.

C.4: Ngàn năm, nữ phái gìn giữ sự sanh tồn của nhơn loại, tức là giữ gìn nòi giống của nhơn loại.

 

(*) Ghi Chú: chúng tôi xin tạm bỏ phần Hán văn)
(Tài liệu được trích từ Cao Đài Từ Điển do Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng biên soạn - 2003)

 


 


         
 

HẠT GIỐNG LINH CĂN

   
 

Giống Linh căn gieo vào vũ trụ,
Nhập phàm gian hiện hữu kiếp sinh
Huyễn thân bao phủ nguyên linh
Thẩn thờ ngơ ngẩn thế tình còn mê.

Thuở ban đầu ngô nghê sơ thất,
Mãi quẩn quanh vật chất bon chen.
Nhờ luật nhân quả trui rèn,
Trược thanh nhồi luyện sang hèn nhục vinh.

Trường thế gian triết minh dẫn tiến
Nghiệp luân hồi giục khiến thức tâm,
Linh quang trực nhận sai lầm,
Sửa mình nên Đạo cầu tầm huyền vi.

Diệt tánh phàm sân si tham dục,
Nâng Thánh tâm tạo phúc vi nhân.
Nấc thang tiến hóa bước lần,
Học thông Đạo Cả kề gần Phật Tiên.

Lộ trình dài đảo điên bối rối,
Vì vô minh sớm tối quẩn quanh.
Hơn thua phải trái giật giành
Buồn vui đắc thất lấn tranh được gì.

Ơn Tạo Hóa từ bi quang chiếu,
Đức Từ Tôn hiệu triệu khai minh
Đông phương Khổng Phật nặng tình,
Tây phương Cứu Thế thảm hình nêu gương.

Lòng bác ái yêu thương vô tận,
Dù trải nhiều lận đận hẩm hiu,
Chỉ rành nẻo đọa lối siêu,
Mở đường sáng lập qui điều chánh chơn.

Công giáo hóa đức ơn vô lượng,
Hạnh từ bi vô thượng vô song.
Biển trần khổ hải mênh mông,
Độ an sanh chúng thoát vòng muội mê.

Thương nguyên linh đường về lạc lối,
Vào tử sanh tội lỗi chất chồng,
Quên mình từ cõi hư không,
Quên mình cùng Đấng Hóa Công chung hòa.

Thầy là bậc Đại La Thiên Đế,
Giống Linh Căn chơn thể như Thầy,
Nào phân thượng hạ đó đây,
Nào phân cao thấp thế nầy nọ kia.

Trải bao kiếp chia lìa luân chuyển,
Nay biết tu sớm tiến về nguồn.
Hồng trần đảo lộn quay cuồng,
Huyền vi Cơ Tạo tròn vuông vận hành.

ĐạoTrời mở căn lành chung hiệp,
Hòa vạn sanh tiến kịp hội kỳ,
Hồng Ân giài khổ cứu nguy
Phụng Thiên hoằng Đạo đồng qui cội nguồn.

 
 

Bùi Đông Phương

   
         
    Mừng Đại Lễ Vía Đức Chí Tôn
   

ĐẠI khai ân xá Đạo kỳ ba,
LỄ hiến Chí Tôn nhẫn, nhịn, hòa.
ĐỨC trọng an ngôi yên vị định,
CHÍ cao đạt Đạo chúng sanh ca.
TÔN vinh Thánh thể vui niềm Đạo,
XUÂN khởi tánh phàm tập lánh xa.
QUÝ trọng vạn linh tua luyện kỷ,
TỴ hiềm, vị kỷ gắng vị tha.

Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ NHÂN, chữ ĐỨC bằng ba chữ TÀI.

      Hồng Ngọc  
         
 

Dòng Thơ Tu Học

   
 

Mỗi một câu thơ một bước Tu,
Ý thơ từ huệ vẹt mây mù.
Tâm thơ thoát tục an đường Đạo.
Thơ chỉ sự đời giấc mộng thu.

 
  Quán Trần Úc quốc ngày 01-01-2005
Ái Nhân
   
         
   

Dừng Chân Quán Trọ

 
   

Kiếp trần dễ vẹn chữ Tu Thân,
Tu sửa phàm tâm hạnh Thánh gần.
Mở Đức thương yêu tình ái rộng,
Bao dung quảng đại trải lòng nhân.

Nhân Thánh cảm tình yêu Đức Tạo,
Tạo Hóa ban chữ Đạo đồng sinh.
Sinh trong Thánh chất khối tình,
Tình Thầy nghĩa Đạo câu kinh gởi mình.

Gởi mình nơi cửa Khổ Hiền Trang,
Dẫu Khổ lòng thanh cảm Đức nhàn.
Một Kiếp rồi qua trong thoáng chốc,
Nợ trần phủi sạch cõi lòng an.

Lòng an tịnh cửa Thiêng rộng mở,
Trở lái thuyền rực rỡ nguyên căn.
Trải qua một kiếp nhọc nhằn,
Rồi nay cũng đặng siêu thăng thoát trần.

Thoát trần nhẹ bước đẹp chơn linh,
Mượn nước nhành dương rửa sạch mình,
Tấn hoá mãi thôi miền Lạc Cảnh,
Chân tình đem tỏ nỗi đinh ninh.

Đinh ninh bước phong trần nhẹ gánh,
Để thân nơi cửa Thánh thương sanh,
Tu chơn hành thiện tâm lành,
Nương thuyền Tạo Hóa đắc thành quả duyên.

   

Quán Trần Úc quốc ngày 01-01-2005
Ái Nhân

 
         
 

Cửa Không

   
 

Gió đông thấm lạnh vai gầy,

Lá rơi về cội vun đầy thuyền tâm.

Kiếp trần như bóng xế,
Thấp thoáng cuối chân mây.
Mây chiều giăng qua đảnh,
Đường Đạo bước theo Thầy.

Qua cõi,
Tử sanh.

Lià hình bỏ trí đắc tâm không,
Thánh chất thương yêu chứa cõi lòng.
Những gởi thiện duyên đường chuyển thế,
Nguồn Chơn Tiên cảnh vẫn hằng trông.
Đầu non thỏ lặn qua xuân mộng,
Ác lố sương tan dạm nét sồng.
Thuyền Đạo an vui về Trí Huệ,
Cửa Không Huyền Đức cảnh trời Không.

 
 

Mùa đông Úc quốc ngày 23-7-2012
Ái Nhân

   
         
   

Đoạn Trần Kiều

 
   

Áng mây che khuất trần kiều,

Bao nhiêu nắng hạ sương chiều đi qua.

Dòng đời bao thay đổi,
Vũ trụ vẫn dần xây.
Trăng tròn rồi trăng khuyết,
Bóng ngã khuất về tây.

Mở cửa
Lòng mình.

Còn lại trong tâm một khối tình,
Không hờn không giận bạn đồng sinh.
Đúng sai đen trắng đường sanh diệt,
Phải quấy thị phi chỉ bóng hình.
Chiếc lá thu rơi màu cỏ uá,
Rõ là giấc mộng dạ đinh ninh.
Mảnh thân cát bụi ly trần khổ,
Tánh thật Tâm chơn giữ đặng mình.

   

Cuối Hạ Úc quốc, ngày 17-02-2013
Ái Nhân

 
         

 


 


Câu Chuyện Thầy Lang


Xả Stress

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức

Tiền nhân ta vẫn nói: "Đời là bể khổ".

Khổ là hoàn cảnh trong đó con người chịu nhiều khó khăn thiếu thốn về vật chất hoặc bị giày vò bất an về tinh thần. Như vậy thì "Khổ" cũng là một trong những cái stress mà con người phải sống với. Nếu stress cứ liên tục tái diễn hoặc kéo dài sẽ đưa tới nhiều ảnh hưởng bất lợi cho sức khỏe.

Hậu quả của stress

- Trí óc sẽ bị tổn thương vì ảnh hưởng của quá nhiều các loại hormon glucocorticoid sản xuất từ nang thượng thận. Khả năng nhận xét giảm, trí nhớ rối loạn, tính tình cau có, dễ giận dữ, tâm trạng mệt mỏi, cơ thể suy nhược, có thể rơi vào vòng trầm cảm, lo lắng, hay khóc, mất ngủ, giảm khả năng làm việc, lạm dụng rượu, thuốc cấm.

- Hoạt động tim mạch rối loạn. Hormon do stress khiến cho nhịp tim nhanh, mạch máu co hẹp, huyết áp và nhịp tim thường trực lên cao khiến cho tim mệt mỏi, tính đàn hồi của mạch máu giảm đưa tới bệnh tim mạch, máu cục rồi một ngày nào đó có thể bị tai biến não.

- Stress khiến cho tình trạng bệnh hen suyễn, nghẹt phế quản trở nên trầm trọng hơn

Tiêu hóa rối loạn, dạ dày không có đủ máu nuôi dưỡng, niêm mạc bao tử tổn thương, đưa nôn ói, khó tiêu, đau bụng, tiêu chảy, trào ngược thực quản, giảm cân rồi loét dạ dày, viêm ruột già.

- Hệ miễn dịch suy yếu, sức đề kháng với các bệnh nhiễm giảm, dễ nhiễm trùng, cảm cúm.

- Stress khiến cơ thể mập hơn vì chất béo được huy động để tăng năng lượng. Chúng sẽ tập trung nhiều hơn ở vùng bụng, vùng mông, mặc dù các vùng khác vẫn mỏng manh.

- Cơ bắp căng đau nhất là ở vùng lưng, cổ, bả vai, da đầu

- Da khô, vẩy nến, viêm, trứng cá, lở môi, lở miệng.

- Tóc rụng nhưng may mắn là hết stress thì tóc mọc lại.

- Người bị stress, đêm nằm ngủ thường hay nghiến răng sẽ đưa tới đau nhức khớp xương hàm, không chăm sóc răng lợi chu đáo, sâu răng.

Trong trường hợp trầm trọng, nạn nhân của stress có thể rơi vào một tâm bệnh gọi là Hội chứng Hậu Chấn Thương (Post Traumatic Stress Syndrome). Bệnh nhân sẽ sống trong tâm trạng bất ổn, có những ác mộng, những hồi tưởng lại kinh nghiệm đau thương trong quá khứ, sức khỏe tổng quát suy giảm.

Đối phó với stress

Sống không có stress là điều khó có thể thực hiện được, nhất là trong hoàn cảnh xã hội có nhiều biến đổi, kinh tế khó khăn, đạo đức xuống dốc như hiện nay. Làm sao để đối phó với stress mới là điều cần thiết. Mỗi người có những phương cách riêng để giải quyết khó khăn của mình.

Sau đây là một vài gợi ý:

1- Tìm hiểu nguồn gốc của stress. Có thể là do gập ghềnh trong giao tế nhân sự, khó khăn trong công việc làm ăn, thất thoát tài chánh, suy yếu sức khỏe, gia đạo bất an...Biết để tìm cách xả stress.

2- Sắp đặt lại công việc hàng ngày, theo thứ tự ưu tiên, quan trọng.

3- Đặt giới hạn cho các tham gia, cam kết với các sinh hoạt trong đời sống, tránh ôm đồm quá sức. Đừng cố quá để rồi thành "quá cố".

4- Đừng coi thường sức khỏe, lắng nghe tiếng cầu cứu của một cơ thể bị lạm dụng lao động quá mức.

5- Cân bằng đời sống, chia thì giờ cho việc làm, ăn uống, ngủ nghỉ.

6- Năng vận động cơ thể. Đang căng thẳng mà làm mươi phút đi bộ, bơi lội, hít thở thì stress cũng giảm cường độ khá nhiều.

7- Dành thì giờ để giải trí với gia đình bạn bè.

8- Áp dụng các phương pháp đối phó với stress như thư giãn thiền định, hít thở sâu, thoa bóp; tạm rời công việc để "xả xú báp" và "tái nạp bình điện";

9- Tâm sự chia sẻ khó khăn của mình với người đáng tin cậy để nhờ góp ý.

10- Duy trì một tâm trạng hài hước. Cười là 10 thang thuốc bổ.

11- Đề cao cảnh giác, nhận diện và chú ý tới các dấu hiệu báo động sự xuất hiện của stress và sẵn sàng giải quyết.

12- Ghi nhớ các hoàn cảnh stress xảy ra, ở đâu, vào thời điểm nào, tại sao xảy ra. Biết để tránh.

13- Tránh những stress nào có thể tránh được.

14- Giải quyết stress với các khả năng hiện có. Với những stress bướng bỉnh, không giải quyết được thì để một bên, giải quyết sau.

Kết luận

Xin ghi nhớ là những cảm giác không vui như sợ hãi, lo âu, giận dữ, bực tức phát xuất từ phản ứng của ta mà ra chứ không phải từ stress. Nếu ta kiểm soát được các phản ứng này là ta đã tạo được một tâm trạng bình an, thoải mái trong đời sống.

Bác sĩ Nguyễn Ý Ðức
Texas-Hoa Kỳ. ◙

Nguồn: http://www.bsnguyenyduc.com   

 


 


 


Khử Độc Cho Cơ Thể

Môi trường ô nhiễm, ăn uống không thích hợp là một số nguyên nhân làm chất độc tích tụ trong cơ thể. Những gợi ý sau sẽ giúp bạn tống những độc tố ấy ra ngoài.

Uống nhiều nước. Thận có chức năng lọc chất độc trong cơ thể và để làm tốt chức năng này cần phải có nước. Khi không đủ lượng nước cần thiết, các độc tố không được bài tiết và thận bị tổn hại. Tuy nhiên, nếu chỉ uống nước lọc thì chưa cung cấp đủ vitamin và khoáng chất cho cơ thể. Vì vậy, cần bổ sung thêm những thức uống từ trái cây để cơ thể hấp thu những dưỡng chất quan trọng.

Tránh chất cồn, thuốc lá và hạn chế đồ uống chứa caffeine. Những thứ này gây kích thích thần kinh và “phá hoại” khả năng tập trung nếu sử dụng nhiều trong thời gian dài. Chất cồn ảnh hưởng xấu đến gan bởi sau khi xâm nhập vào cơ thể, chúng sẽ tích tụ lại trong gan, từ đó gây ra các bệnh gan mãn tính hay xơ gan. Khói thuốc làm tắc nghẽn cuống phổi, ngăn chặn sự lưu thông không khí tự nhiên vào phổi. Và các loại đồ uống có chứa caffeine có thể là thủ phạm gây béo phì.

Xông hơi. Là một trong những liệu pháp hiệu quả trong việc loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Chất thải thường được giải phóng qua lỗ chân lông và xông hơi bằng nhiệt độ cao sẽ khiến tuần hoàn máu tăng lên, thúc đẩy hoạt động của các tế bào. Việc đổ nhiều mồ hôi giúp tống tất cả các độc tố lên trên bề mặt da và thoát ra ngoài qua lỗ chân lông.

Ăn nhiều trái cây, rau xanh và thực phẩm giàu chất xơ. Những thực phẩm này chứa chất chống ô xy hóa cao, có tác dụng bảo vệ hệ miễn dịch cũng như các tế bào trong cơ thể. Chất xơ giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, giúp làm sạch đường tiêu hóa và thành ruột. Hạn chế thực phẩm chế biến có nguồn gốc từ động vật vì chúng khiến hệ tiêu hóa hoạt động kém, làm ruột trở nên mệt mỏi.

Tập thể dục thường xuyên. Đổ mồ hôi là một trong những cách tốt nhất giúp khử độc tố cơ thể. Năng tập thể dục và vận động giúp tăng hô hấp, thúc đẩy máu lưu thông làm cơ thể toát mồ hôi. Lượng mồ hôi tiết ra khi vận động sẽ kéo theo các chất thải theo đó thoát ra ngoài.

Ngoài ra, việc tạo thói quen đi đại tiện một hoặc hai lần mỗi ngày có tác dụng giúp giảm việc hấp thụ chất độc.

Tác giả bài viết: Hạ Yên

Nguồn: http://www.tuetinhlienhoa.com.vn/ (Thứ năm - 26/04/2012 15:11) ◙    

 


 


 


Mười Thứ Bẩn Nhất
Bạn Tiếp Xúc Hàng Ngày

Có 10 thứ bẩn nhất - hiểu theo nghĩa là chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh nhất - mà đại đa số chúng ta tiếp xúc hàng ngày. Hiểu biết về chúng và có cách đối phó là điều cần thiết.

1. Tiền

Ai cũng thích tiền nhưng chẳng ai yêu được những mầm bệnh từ tiền mang đến. Qua tay mỗi người, tiền lại mang theo ít nhiều vi khuẩn dù có lợi hay có hại. Bác sĩ Darlington Giám đốc Sở Y tế New York lấy 2 tờ đôla bất kỳ ngâm vào nước sạch rồi soi và đếm vi khuẩn trong nước rửa. Một tờ chứa 135.000 con vi khuẩn và tờ kia 126.000 con. Cách giải quyết vấn đề thật đơn giản: Rửa tay.

2. Công tắc điện

Chiếc công tắc điện, nhất là ở cơ quan, văn phòng hay nơi công cộng là điểm gặp gỡ của những ngón tay không sạch, trong đó, nhiều ngón ngày nào cũng một lần tiếp xúc với tiền. Người ta thống kê chiếc công tắc điện mỗi lần tiếp xúc với ngón tay lại được bổ sung thêm 217 con vi khuẩn trên mỗi inch vuông và cứ thế tích luỹ dần. Chiếc công tắc điện trong phòng vệ sinh công cộng là một “ổ” phong phú vi trùng vi khuẩn gây bệnh. Tại cao không lau thường xuyên bằng nước sát trùng?

3. Bàn phím máy tính

Chiếc bàn phím máy vi tính là công cụ làm việc của mọi người thời hiện đại nhưng nhiều khi không thân thiện lắm. Một nghiên cứu của Hội tiêu dùng Anh năm 2009, lấy 33 chiếc bàn phím chọn ngẫu nhiên mang nhận diện vi khuẩn thì 4 chiếc không ít vi khuẩn “có nguy cơ cao đối với sức khoẻ”, trong đó 1 chiếc nhiều vi khuẩn hơn cả toalet.

Nên mỗi sáng, nếu có điều kiện “xì” mạnh vài lần bằng không khí nén hoặc hằng sáng lau một lần bằng khăn tẩm nước sát trùng, hay ít ra, nước tẩy rửa.

4. Điện thoại di động

Hàng ngày, cam đoan bạn sử dụng điện thoại di động (ĐTDĐ) không dưới một lần. Một nghiên cứu ở Anh cho thấy ĐTDĐ chẳng khác gì chiếc đĩa thuỷ tinh nuôi cấy vi trùng trong phòng thí nghiệm vi sinh. Không kể sóng điện từ có khả năng gây bệnh, chúng còn chứa các vi khuẩn các loại từ hơi thở từ mũi và nước bọt từ mệng bạn ”bay” sang và cư trú. Người ta có thể giảm tác hại bằng cách đựng ĐTDĐ trong những bao có chất sát trùng để thường xuyên khử khuẩn.

5. Bàn cầu

Bàn cầu (còn gọi là bệ xí) bằng sứ hoặc chất dẻo là nơi tụ tập của rất nhiều loại vi trùng vi khuẩn gây bệnh. Theo số liệu thống kê có tới 295 loại vi khuẩn trên 1 inch vuông diện tích nhẵn bóng và tưởng như rất sạch của sứ trắng muốt.

6. Xe mua hàng trong siêu thị

Chiếc xe chở hàng trong siêu thị sáng loáng nhưng nó phải tiếp xúc với đủ thứ hàng mà nó làm nhiệm vụ chuyên chở, song bẩn hơn cả là nơi khách hàng dùng tay để đẩy. Một nghiên cứu của Trường Đại học Arizona phát hiện số vi khuẩn trên chiếc xe này chứa nhiều vi khuẩn hơn so với nước bọt, nhiều chất cặn bã từ người hơn so với tay vịn cầu thang, điện thoại công cộng hoặc phòng tắm công cộng. Lần sau đến siêu thị, bạn có thể mang găng để tay bạn khỏi nhiễm bẩn từ chiếc xe công cộng. Mua sắm và rửa tay là việc phải nối tiếp nhau.

7. Cái điều khiển TV

Bao nhiêu lần bạn đang dở tay làm một việc gì đó (mà tay còn dính bẩn) nhưng chiếc TV thay đổi chương trình, bạn vội vớ lấy cái điểu khiển để chuyển kênh ? Hoặc bạn tiện tay, chuyển kênh xong, vứt chiếc điều khiển vào bất cứ chỗ nào, không cần biết bẩn hay sạch. Đó là lý do để chiếc điều khiển nhiễm nhiều loại vi khuẩn như MRSA, VRE và SARS tiếp nhận từ người khác hoặc làm lan truyền sang người khác.

8. Bể tắm

Bạn sạch thì đã đành, nhưng còn chiếc bể tắm? Đây là kho chứa vi khuẩn độc hại không mấy người để ý. Nó luôn luôn bị nhiễm bẩn tụ cầu khuẩn (staphylococcus), vi khuẩn gây viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết (septicaemia) và một số gây bệnh ngoài da. Vi khuẩn ở bên lỗ xả còn tồi tệ hơn vi khuẩn trong toa let. Mỗi tuần nên rửa bể một lần bằng chất tẩy rửa để giảm mầm bệnh có hại.

9. Chậu rửa bát đĩa

Chậu rửa bát đĩa là nơi bẩn nhất trong nhà. Quanh lỗ thoát nước, cứ 1 inch vuông, có đến 500.000 con vi khuẩn. Điều đó giúp bạn hình dung cái chậu rửa này bẩn đến thế nào. Bạn thường xuyên đổ vào đó nửa cốc bột sôda, nửa cốc giấm vào nới xả nước. Sau đó dội nước nóng.

10. Miếng bọt xốp rửa bát đĩa

Bây giờ là vật đứng đầu về … độ bẩn. Miếng “bọt biển” (thực chất là chất dẻo xốp) dùng để rửa bát đĩa trong nhà. Những lỗ trống, những khe hở trên miếng bọt biển là nơi trốn tránh của những kẻ gây rối khỏi chất sát trùng, chống lại sự lôi kéo các chất bẩn bằng chất tẩy rửa. Vì vậy rất khó làm sạch một miếng bọt biển dùng rửa bát đĩa. Độ ẩm của nó còn tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi, làm nó vốn đã bẩn càng thêm bẩn.

Nếu không thể dùng xong là vứt, bạn có thể đặt chúng trong lò vi sóng, bật điện trong 60 giây.

 

Nguồn: http://www.tuetinhlienhoa.com.vn/ (Thứ năm - 26/04/2012 14:52) ◙    

 


 


Uyên Trang phụ trách

Bánh Chuối Hấp

 

Nguyên Liệu:

10 trái chuối sứ thật chin

1 gói bột năng - 500gr

1 muổng canh bột gạo,

1 muổng cà phê muối

1 chén đường cát vàng

625 ml nước lạnh

1 ống vani

vài giọt nước màu vàng

Đậu phọng và mè rang vàng, giã nhỏ

Phần nước cốt dừa:

1 lon nước cốt dừa – 500ml

1 muỗng cà phê muối

3 muỗng cà phê bột năng, 3 muỗng cà phê đường

Cách Làm:

Nước và đường bắc lên bếp khuấy cho tan để thật nguội. Sau đó cho bột năng, bột gạo, muối, vani vào nước đường quậy cho tan đều. Trộn màu vàng vào lúc này.

Chuối chín cắt khoanh mỏng. Nồi hấp nấu nước cho sôi, sau đó dùng khuôn (tròn hoặc vuông) có tráng dầu để vào. Đổ bột đã pha cho vào khuôn độ dày khoảng 1/2 cm hấp vừa chín thì cho 1 lớp chuối vào. Xong lại đổ 1 lớp bột lên hấp tiếp tục…….Cứ một lớp chuối, một lớp bột cho đến hết. Hấp khi thấy bột trong là được.

Nước cốt dừa

1 lon nước dừa hoà với muối, bột năng và đường. Cho lên bếp nấu sôi, thì hạ lửa.

Chờ khi bánh chuối thật nguội thì cắt hình vuông hay hình thoi, xếp ra đĩa, chan nước dừa lên, rắc tí mè và đậu phọng giã lên trên bánh chuối.

Chúc các bạn có 1 món tráng miệng dân giả thật là ngon nhe..

 

 

 


 

 
Đức Giáo Hoàng Benedict
Đệ Thập Lục

Trần Nguyên Đức

Tôi sững sờ khi vừa cầm một tờ báo lên thì thấy ngay ở trang bìa tin Đức Giáo hoàng Benedict Đệ Thập Lục thoái vị. Hình ảnh Ngài đến tham dự Đại Hội Thanh Niên Công giáo Thế giới ở Randwick, Úc Đại Lợi vẫn còn lãng vãng trong tâm trí tôi. Tôi ngỡ ngàng là vì quãng thời gian thi hành sứ vụ Thánh Peter của Ngài mau quá. Vả lại, qua những hình ảnh mà tôi thấy được trên các phương tiện truyền thông thì Ngài nhìn vẫn khang an và minh mẫn.

Là một người ngoại đạo mà tôi còn có cảm xúc như vậy thì những người Ky Tô hữu trên thế giới nói chung và trong cộng đồng người Việt còn bàng hoàng, kinh ngạc đến mức nào.

Tuy không được tham dự vào các sinh hoạt và đắm mình trong bầu không khí của Đại hội Thanh niên Công giáo nhưng tôi có thể đoán được niềm hân hoan và hạnh phúc của các anh chị em thanh niên người Việt khi được vinh dự nghinh đón và tiếp xúc với Đức Giáo hoàng. Một cơ hội của cả đời người. Vì những bận rộn trong công việc làm và gia đình nên việc tham dự một Đại hội Thanh niên, dù là được tổ chức ngay trên quốc gia hoặc địa phương của mình, không phải là chuyện dễ dàng. Giờ đây hồi tưởng lại giờ phút đó, có lẽ những anh chị em nào từng tham dự còn thấy mình thật diễm phúc vì các Đại hội Thanh niên tới sẽ không còn sự chủ tọa của Đức Ngài nữa.

Được tham dự Đại hội đã là một niềm hạnh phúc lớn lao cho các anh chị em thanh niên không kể màu da, quốc tịch thì đối với các anh chị em thanh niên Công giáo Việt Nam tự do tại hải ngoại niềm hạnh phúc đó còn tăng lên gấp bội. Làm sao chúng ta có thể quên được hình ảnh Đức Giáo hoàng Đệ Thập Lục được một thanh niên Công giáo Việt Nam quàng lên vai một cái khăn ấm có in nền màu vàng và ba sọc đỏ?! Một biểu tượng bất khuất, hào hùng của tập thể người Việt tỵ nạn chính trị ở nhiều nơi trên thế giới.

Sau quãng thời gian dài sinh sống trên đất Úc này có những sự việc khiến tôi xúc động không nguôi. Dựa theo dòng thời gian, thì hai trong số những kỷ niệm đó là hình ảnh John Aloisi đá lọt lưới Uruguay quả banh luân lưu thứ năm để Úc được đến tham dự giải Vô địch Túc cầu Thế giới 2006 sau gần 30 năm vắng bóng trên cầu trường quốc tế. Thứ hai chính là hình ảnh Đức Giáo hoàng Đệ Thập Lục quàng tấm khăn chứa đầy ắp niềm hãnh diện và nỗi oan khiên của người Việt tự do chúng ta trước sự chứng kiến của hàng tỷ người trên thế giới. Với tôi, không một hình ảnh nào đẹp bằng đoạn phim Đức Giáo hoàng Benedict quàng tấm khăn nầy và đằng sau Ngài là những lá cờ vàng ba sọc đỏ hòa với rừng quốc kỳ của những đoàn thanh niên đến từ nhiều quốc gia khác lồng lộng bay trong gió chiếu trên truyền hình.

Trong một bài viết về màu cờ sắc áo đăng trong Đặc trang Thanh niên Sinh viên Việt Nam của Bán Tuần Báo Việt Luận vào năm 1993, hoặc năm 1994 mà tôi không nhớ rõ, về sự kiện nữ lực sĩ điền kinh Cathy Freeman quàng lá cờ người Thổ Dân chạy quanh sân vận động sau khi về nhất lần đầu tiên tại một cuộc tranh tài quốc tế danh giá, tôi có phần khắt khe, bất bình với cô Freeman khi phê phán rằng cô làm như vậy là không đúng. Là vong ân, bội nghĩa. Vinh dự mà cô đạt được phải nên để người dân của cả nước Úc cùng hưởng, chứ không phải chỉ dành riêng cho cộng đồng người Thổ dân. Tuy nhiên, nhiều sự việc trên cõi đời này là như vậy. Khi mình không ở trong hoàn cảnh của một người nào đó và không chịu thử đặt mình vào hoàn cảnh đó thì khi có sự việc gì đó hơi bất thường, không theo một chuẩn mực hay thông lệ vốn có thì mình thường tỏ thái độ bất bình, ‘ném đá’ và ‘đóng đinh’ người ta. Để đến khi mình lâm vào một tình huống, một cảnh trạng tương tự thì mình mới vỡ òa ra rằng ồ, chính mình mới là người đã sai, đã quá khắt khe, câu nệ chớ không phải người đó. Tôi biết rằng có những người bất bình trước sự việc Đức Giáo hoàng bất ngờ bị ‘phàm hóa’ này. Đức Giáo hoàng là một biểu tượng thiêng liêng trong tâm thức của những người Ky Tô hữu. Ngài là người chăm sóc tinh thần cho hơn một tỷ người ở cõi thế gian. Thế nhưng trong một lúc sơ y’, Ngài đã bị một bọn người trẻ ‘chính trị hóa’. Song phải chi những người đó chịu hiểu và thông cảm rằng ngoài biểu cử kính mến, nếu những người trẻ Việt Nam có muốn gửi gắm một thông điệp gì đó cho thế giới này thấy thì đó chỉ là một sự khẳng định chính nghĩa. Chính nghĩa của tập thể người Việt Tỵ Nạn CS tại hải ngoại.

Nói rằng Đức Giáo hoàng Benedict Đệ Thập Lục tại vị ngắn quá và nói rằng sự kiện Đức Giáo hoàng đến chủ tọa Đại hội Thanh niên Công giáo tåi Sydney dường như là mới xảy ra ngày hôm qua thì có sự cường điệu thái quá bởi vì thật ra thì Ngài đã lên ngôi giáo hoàng từ hồi năm 2005 và Đại hội Thanh niên là được cử hành hồi năm 2008. Năm nay đã là năm 2013. Nếu so sánh với một nhiệm kỳ Tổng thống thì Ngài đã cầm quyền được hai nhiệm kỳ. Khoảng thời gian đó không ít chút nào. Cái ít và bất ngờ ở đây là vì có sự so sánh giữa Đức Giáo hoàng Benedict, mà có một số người Việt hóa cái tên thành Biển Đức, và Đức Giáo hoàng John Paul Đệ Nhị. Thật vậy, Đức Giáo hoàng John Paul giữ vai trò lãnh đạo Công giáo lâu đến nỗi mỗi lần nhắc đến Công giáo là tôi lại nhớ ngay đến Ngài. Một người đàn ông dáng cao lớn, vạm vỡ và vào những năm gần cuối đời thì lưng hơi khum và một bàn tay run run vì bị bệnh Parkinson.

Tuy nhiên, nếu chúng ta so sánh khoảng thời gian trị vì của Đức Giáo hoàng Benedict Đệ Thập Lục và của Đức Giáo hoàng John Paul Đệ Nhị thì quả là khập khiễng. Đức Giáo hoàng John Paul Đệ Nhị lên ngôi kể từ ngày 16 tháng 10 năm 1978. Từ đó cho đến khi qua đời, triều đại của Ngài đã trải qua 26 năm và trở thành triều đại giáo hoàng dài thứ hai trong lịch sử hiện đại của Công giáo.

Ngoài ra, xưa nay trong lịch sử Công giáo hiếm có vị Giáo hoàng nào từ chức. Đã 600 năm hay chính xác hơn là năm trăm chin mươi bảy năm, 7 tháng và 9 ngày mới có một vị Giáo hoàng từ chức. Vị Giáo hoàng từ chức đó là Ngài Gregory Đệ Thập Nhị và sau chỉ có 5 tháng chấp chánh.

Sở dĩ tôi phải nêu ra các chi tiết trên là để qưý vị thấy rằng tôi đinh ninh là Đức Giáo hoàng Benedict Đệ Thập Lục sẽ tiếp tục trị vì trong một thời gian dài nữa.

Lý do Đức Giáo hoàng Benedict Đệ Thập Lục viện dẫn để từ chức là sức khỏe. Trong bản tuyên bố thoái vị của mình, Đức Giáo hoàng nói: ‘Sau nhiều lần xét mình trước Thiên nhan, tôi đã đi tới sự xác tín rằng sức lực của tôi, vì tuổi cao, không còn thích hợp để thi hành sứ vụ Giáo hoàng một cách thích đáng nữa’. Theo Ngài, để chu toàn sứ vụ đó, đặc biệt trong một thế giới đầy chuyển biến và luôn bị nhiễu nhương bởi những vấn đề có ảnh hưởng lớn đến đời sống đức tin của người Ky Tô hữu thì cần phải có ‘nghị lực cả thể xác lẫn tinh thần’. Mà ‘nghị lực của tôi trong vài tháng qua đã xấu đi, đến mức mà tôi phải thừa nhận mình không có khả năng thi hành tốt sứ vụ được giao phó’.

Trong mấy ngày nữa đây, 117 Hồng y từ nhiều quốc gia trên thế giới sẽ về hội tụ ở Roma để thảo luận và bầu chọn một vị đại diện cho Đức Thượng Đế tại thế gian này. Sở dĩ chỉ có 117 vị Hồng y là bởi vì chỉ những vị Hồng y nào dưới 80 tuổi mới được mời tham dự vào cuộc bầu cử.

Tiến trình tuyển cử còn được gọi là cuộc mật nghị sẽ không phải là một cuộc tranh cử nóng bỏng và cay cú. Sẽ không có những bài diễn văn hoặc những sự hứa hẹn hay những sự nhượng bộ. Chỉ có sự tĩnh lặng và cầu nguyện. Cuộc mật nghị này diễn ra một cách âm thầm đến nỗi Đức Hồng y Franz Konig có một lần nói rằng: ‘Nếu quí vị có thể theo dõi những gì bên trong Tòa Thánh, thì quí vị sẽ nhàm chán đến chảy nước mắt’.

Tuy nhiên, một quan sát viên thâm niên về các sinh hoạt tại Tòa thánh Vatican cho biết quãng thời gian trước khi diễn ra cuộc mật nghị lần này sẽ là ‘ba tuần lễ khốc liệt nhất trong nhiều thế kỷ qua’.

Bởi vì, lần này không phải đơn thuần là chuyện Giáo hội Công giáo bầu cử một vị lãnh đạo. Mà cuộc mật nghị bầu cử lần này đặt các vị Hồng y tại một giao lộ, sự lựa chọn của họ phản ảnh lương tâm, đức tin, chính trị, sự cai quản, và định hướng của giáo hội và của hơn một tỷ tín đồ. Một trăm mười bảy vị Hồng y, những người có thể sai lầm, phải bầu chọn ra một người không được sai lầm.

Trong vòng một năm qua, Tòa thánh đã vướng vào những vụ tai tiếng, những vụ rò rỉ thông tin bất lợi và sự đấu đá nội bộ. Tất cả những điều không hay này cho thấy rằng Giáo hội hiện bị khủng hoảng. Một nguồn tin từ Tòa thánh Vatican cho biết: ‘Thanh danh của vị lãnh đạo giáo hội đã và đang bị thách đố’.

Ông David Richardson, trưởng nhiệm Trung tâm Anh giáo tại Roma, cho biết quyết định bầu chọn lần này có những hàm y rộng lớn. Ông nói: ‘Giáo hội Công giáo Roma có hàng tỷ tín đồ ở khắp mọi nơi trên thế giới. Vì vậy, họ là một lực lượng chính trị đáng nể. Người nào lãnh đạo giáo hội ấy sẽ rất quan trọng đối với các vấn đề của thế giới’.

Trên nguyên tắc, thì cuộc mật nghị này được Đức Thượng Đế phù hộ để các Hồng y có được một quyết định sáng suốt và đúng đắn. Song một Hồng y đã cho ông John Allen của tờ National Catholic Reporter biết rằng: ‘Tôi chưa bao giờ được Đức Thánh Linh truyền dạy một š chỉ nào. Tôi phải đưa ra một quyết định tốt đẹp nhất mà tôi có thể, dựa theo những thông tin mà tôi thu thập được‘

Trong khi đó, Hồng y Ratzinger trước khi trở thành Giáo hoàng Benedict đã cho đài truyền hình Bavarian ở Đức biết hồi năm 1997 rằng: ‘Có quá nhiều bằng chứng rằng một số Giáo hoàng rõ ràng là không phải do Đức Thánh Linh lựa chọn’.

Như vậy, đây sẽ là những người đàn ông phàm tục, hợp lại trong một căn phòng, thực hiện một sự lựa chọn, dưới áp lực để tìm ra một ứng cử viên trước kỳ lễ Phục Sinh, cụ thể là ngày 31/03/2013, tức thời hạn chót do sự từ chức bất ngờ của Đức Giáo hoàng Benedict đặt ra. Cuộc mật nghị là yên tĩnh và thanh thản, ít nhất là theo cái nhìn trần tục của chúng ta.

Sẽ không có một sự ứng cử nào được đưa ra thảo luận tại cuộc họp kín này. Chuyện đó sẽ diễn ra một cách riêng tư, trong một tiến trình ‘không chính thức, giản dị’ như giữa những người bạn hay những người cùng chí hướng gặp gỡ nhau ở phòng trọ, ở học viện trong một buổi cơm hay trong lúc trà nước.

Chuyện tự biện luận cho bản thân mình là điều không thích hợp dù cho một vị Hồng y nào đó biết khéo léo sắp xếp sao cho các nhu cầu của Giáo hội phù hợp với sự ứng cử của mình. Một nguồn tin từ Tòa Thánh Vatican cho biết: ‘Chức vụ đó rất cô đơn và kinh khủng’.

Các vị Hồng y sẽ phê bình thành quả tám năm làm việc của Đức Giáo hoàng Benedict Đệ Thập Lục. Một nguồn tin cho biết: ‘Những vị Hồng y này sẽ xét xem Đức Giáo hoàng Benedict là một thành công hay thất bại của Giáo hội. Nếu là một sự thất bại, thì liệu Giáo hội có cần phải tiến hành một sự chỉnh đốn có thực chất’.

Nhiều người nhìn nhận Đức Giáo hoàng Đệ Thập Lục là người trí thức, khiêm tốn và quan tâm. Song Ngài đã không làm được những gì mà Giáo hội đã hy vọng, gửi gắm hồi tám năm trước. Một nguồn tin thậm chí chua chát nhận xét rằng: ‘Món quà tuyệt vời nhất mà Đức Giáo hoàng trao tặng cho Giáo hội là sự từ chức của Ngài’. Một nguồn tin khác thì nhận định rằng: ‘Đức Giáo hoàng Benedict không phải là một người thực hành, Ngài là một học giả và là một ẩn sĩ ’.

Tờ báo tiếng Ý La Stampa đã đề nghị trong bài xã luận của mình rằng Đức Giáo hoàng kế tới nên thông thạo kỹ thuật truyền thông để bắt nhịp được với chu kỳ tin tức 24 giờ/ 7 ngày. Trong bài xã luận nầy có đoạn viết rằng: ‘Sự từ chức của Đức Giáo hoàng đã gần như là một sự đầu hàng trước một thế giới đang đổi thay đến mức độ mà một người đàn ông được sinh ra vào năm 1927 không thể nào tưởng tượng ra’.

Một trong các đề tài gai góc và mâu thuẫn nhất tại cuộc mật nghị bầu cử lần nầy là tuổi tác của tân Giáo hoàng. Một số người lập luận rằng sự từ chức lần nầy đã làm thay đổi tiêu chuẩn lựa chọn một Giáo hoàng: Người thích hợp nhất cho chức vụ Giáo hoàng có thể già, hãy cho ông ấy cầm quyền trong mấy năm cuối đời, sau đó từ chức.

Một số người thì nói ngược lại: ‘Các vị Hồng y sẽ tìm kiếm một người trẻ tuổi hơn một chút ngõ hầu tránh được tình huống thoái vị’.

Kết quả bầu chọn như thế nào thì hiện chưa ai biết được kể cả các vị Hồng y, song có một điều rất hiển nhiên. Đó là, vị ứng cử viên giáo hoàng sẽ không phải là Hồng y George Pell, Tổng Giám mục của Úc Đại Lợi. Một nguồn tin cho biết: ‘Hồng y Pell là một trong những người ủng hộ chủ chốt của Hồng y Ratzinger, tức là Đức Giáo hoàng Benedict; cũng như Hồng y Ratzinger trước đây thân tín với Đức Giáo hoàng John Paul Đệ Nhị. Ngài là một người trí thÙc và có nhiều ảnh hưởng ở Roma. Song lần nầy không giống như thời điểm bầu cử hồi tám năm trước. Quá phân nửa các vị Hồng y đã trải qua tiến trình bầu cử giáo hoàng và không cần sự hướng dẫn, vì thế ảnh hưởng của Hồng y Pell có thể đã phai nhạt’.

Ngoài ra, Úc Đại Lợi quá thân cận với Hoa Kỳ. Một nguồn tin tiết lộ rằng: ‘Có một hiểu biết ngấm ngầm trong Hồng y đoàn rằng một Giáo hoàng không nên được chọn từ các Hồng y ở các siêu cường quốc hoặc ở các quốc gia đồng minh vì điều này sẽ không thích hợp với quyền lợi của Giáo hội’. Và nhận thức nầy có thể áp dụng chung với các quốc gia thuộc khối Anh quốc như: Úc, Anh, Canada v.v...

Như vậy, nếu Tòa thánh Vatican vẫn theo truyền thống bầu một Hồng y Âu châu làm Giáo hoàng, thì các chuyên gia về Giáo hội Công giáo Roma cho rằng nhân vật được coi có triển vọng nhất là Tổng Giám mục Angela Scolla của Milan. Giới quan sát cho rằng quyết định của Đức Giáo hoàng về việc điều chuyển Hồng y Angelo Scola từ Venice về Milan hồi năm 2011 cho thấy ông được xem là một ứng cử viên triển vọng. Bên cạnh đó, Hồng y Vienna Christoph Schonborn, một người thân cận khác với Đức Giáo hoàng Benedict Đệ Thập Lục, cũng được xem như là một ứng cử viên nặng ky’. Tuy nhiên, chỉ trong vài giờ sau tin từ chức của Đức Giáo hoàng, giới thạo tin ở Âu châu đã đưa ra dự đoán rằng có thể lần này người được chọn để cai quản Giáo hội Roma sẽ không phải là một người gốc Âu châu nữa.

Đó là vì trong bối cảnh Giáo hội Công giáo đang phát triển ở Phi châu cũng như Á châu và Mỹ châu La Tinh cả về quy mô lẫn thế lực, khả năng một Hồng y ở ngoài Âu châu được bầu làm Giáo hoàng ngày càng gia tăng. Nhiều người tin rằng vị Giáo hoàng mới sẽ có thể đến từ các nước đang phát triển, đặc biệt Mỹ châu La Tinh, nơi mà Công giáo là tôn giáo chính, hoặc Phi châu, nơi mà số người theo Công giáo đang tăng lên. Trong số các vị Hồng y mà báo chí và các nhà quan sát dự đoán có nhiều triển vọng sẽ đăng quang ngôi vị giáo hoàng có Tổng Giám mục Sao Paulo (Brazil) Odilo Scherer, Đức Hồng y Francis Arineze người Nigeria, Đức Hồng y Peter Kodwo Appiah Turkson người Ghana...

Dù ai là người được bầu chọn thì chắc chắn tân Giáo hoàng cũng sẽ phải gánh vác một sứ vụ và trách nhiệm vô cùng to lớn. Tân Giáo hoàng sẽ phải giải quyết những vấn đề khu vực và sự đối đầu giữa những giáo dân Thiên Chúa bảo thủ ủng hộ học thuyết truyền thống nghiêm ngặt của Giáo hoàng với những người muốn thay đổi và phát triển. Và dù ai đi nữa, thì người kế nhiệm Đức Giáo hoàng Benedict Đệ Thập Lục sẽ phải gánh vác nhiều trách nhiệm nặng nề trong bối cảnh mà Tòa thánh Vatican suốt thời gian vừa qua đang trải qua hàng loạt các biến động sau các vụ tai tiếng linh mục sách nhiễu tình dục trẻ em, sau các vụ rò rỉ thông tin mật về những chuyện nội bộ của Tòa thánh. Đó là những thách thức không nhỏ với vị tân Giáo hoàng muốn lấy lại uy tín và thanh danh cho toàn Giáo hội.

Theo tôi thiển nghĩ qua hơn hai thiên niên kỷ khai minh và phát triển chưa có rắc rối gì mà Giáo hội Công giáo Roma chưa từng trải qua, những vấn nạn hiện tại tuy có vẻ mới mẽ so với những vấn nạn trong lịch sử nhưng rồi cũng sẽ khắc phục được. Hiểu theo giáo lý đạo Cao Đài, đây là một trong những cơn khảo đảo và những ai thắng được sự cám dỗ của Quỷ Vương thì sự trở về Con đường Thiêng liêng Hằng sống sẽ được vinh diệu hơn.

Hầu kết thúc bài viết này tôi xin phép mượn bốn câu trong bài thi của Đức Phạm Hộ Pháp, giáng cho vào đêm 17/05/1959 sau khi Đức Ngài quy Thiên tại Tần quốc và được chư Đồng Đạo Cao Đài dùng làm bài Thài Lễ Tế Điện, để phần nào miêu tả tâm trạng của Đức Ngài Benedict Đệ Thập Lục:

Nhớ tiếc sức phàm thừa chống chỏi,
Buồn nhìn cội Đạo luống chơi vơi.
Rồi đây ai đến cầm Chơn Pháp,
Tô điểm non sông Đạo lẫn Đời.

Sydney, 25/02/2012
Trần Nguyên Đức

 


 

 
Tiếng Chuông

 

Sau bao ngày trăn trở chống chỏi với cơn bệnh giày vò thân xác. Thằng nhỏ chợt tỉnh giấc vì tiếng chuông ngân dài sau thời cúng chiều của Mẹ nó.

Nó lại thiếp đi. Sau đó lại choàng tỉnh với tiếng chuông mỏ của thời Di Lặc Chơn Kinh, “… … … Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ… … ...”.

Câu kinh làm nó đắm chìm và thiếp đi trong suy nghĩ về cuộc đời của nó.

Nó sống và lớn lên với ngày tháng buông thả theo cuộc sống như bao nhiêu người “sống theo xã hội đương đại”, ăn ngủ vui chơi bất cần thân xác, bất cần sự đớn đau, bất cần những giọt nước mắt của người thân... Nó chỉ biết có nó, và những cuộc vui… Thế rồi, chuyện sẽ đến phải đến “nó trúng số” - căn bệnh thờì đại, nó phải đeo mang căn bệnh không mong cầu trong suốt cuộc đời còn lại.

Những hoan lạc thâu đêm, chén chị chén anh, những câu chuyện vui cười hỉ hả trong lúc trà dư tửu hậu,… giờ đây nó phải chịu phép từ bỏ, vì thân xác của nó không còn dung nạp cho những trò chơi đó. Những cuộc vui thời ấy, không đủ bù đắp cho thân xác hao mòn. Những hoan lạc ngày xưa, nay không còn giúp ích gì cho căn bệnh nó phải đeo mang. Những ngày tháng buông thả, giờ đây không tạo ra hạnh phúc và niềm tin của gia đình. Niềm tin và hạnh phúc, cái phao của cuộc đời, nó đã đánh mất tự thuở nào trong những cơn mê loạn. Nó còn mất rất nhiều thứ, mà người trong cuộc mới thấu hiểu, quả là “cuộc đời ai rõ thấu”.

Nó phải sống với những cơn đau của thể xác, tinh thần đang gặm nhấm trên thân xác gầy gò, lẹp đép như hạt lúa lép….

Trong cơn đau cùng cực của thân xác và tâm hồn. Lần nầy nó lại thiếp đi....

Ngoài trời, trăng Trung Nguơn gieo ánh sáng vằng vặc lung linh trên sóng nước.

Văng vẳng nơi bên kia sông, tiếng chuông U Minh vọng về âm thanh như thôi thúc, như nhắc nhở chơn tâm trở về bổn thiện.

Thiện ác đáo đầu đã biết chưa?
Hiểu rồi cái ác cũng nên chừa.
Theo làm âm chất may bồi đắp,
Thì sẽ trở về chỗ vị xưa.
(Thi Văn Dạy Đạo -TNHT)

Viết cho người bạn đồng sanh …
Huỳnh Trọng
14/07/2012 ◙

 

Hoàng anh cất tiếng hót trên cành,
Nắng ấm gió hoà bờ liễu xanh.
Chỉ thế không nơi xoay trở lại,
Đầu sừng rành rõ vẽ khôn thành.

Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/
(Thập mục ngưu đồ)

 

 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 


 

• Hồng Ngọc: BBT đã nhận bài thi “Mừng Đại Lễ Vía Đức Chí Tôn, đăng trong số nầy. Cảm hứng thường do chính mình thích kỷ tự an và mở rộng tâm thức vì tha nhân. Hy vọng tiếp tục nhận thêm nhiều sáng tác cho BT tới. Chúc thân tâm an lạc.

• Ái Nhân: Đã nhận và đang đọc tập thơ “Ái Nhân Thi Tập” trên 806 bài và một số bài đăng trong BT nầy. Rõ ràng “Mảnh thân cát bụi ly trần khổ, Tánh thật Tâm chơn giữ đặng mình”. Vào đường tu, cần trau giồi “Tâm Tánh chơn thật” để trở về uyên nguyên của Tạo Hóa, bằng không thì chỉ giả nhân, giả nghĩa thôi, phải không? Cảm thông.

• Đại Thiện: Cảm ơn đã chịu khó in ấn nhiều tài liệu cho Thánh Thất NSW, dù khá bận bịu với sinh kế. Việc lập công còn nhiều nữa nhe. Chúc gia đình vui khoẻ.

• Trần Nguyên Đức: Đã nhận bài “Đức Giáo Hoàng Benedict XVI” đăng trong số nầy. Nhân xét khá tinh tế, theo thiển nghĩ. Mong nhận bài cho BT đặc biệt tới, hy vọng vào dịp kỷ niệm 30 năm thành lập và phát triển Đạo Cao Đài tại Úc Đại Lợi. Chúc luôn an vui.

• Huỳnh Trọng: Tộc Đạo đã nhận một số CD Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo, Tôi học Giáo Lý Đạo Cao Đài (gồm: chú giải Phương Luyện Kỷ của ĐHP, Bài Diễn Văn của ĐHP, Thuyết Đạo về Tam Bửu, Hạnh Đường Canh Tuất -1970 và Quý Sửu-1973, dạng MP3). Tài liệu rất bổ ích và gía trị cho toàn Đạo cần dùng để học Đạo. Chúc luôn khoẻ để lập nhiều công.

• Uyên Trang: Bánh chuối hấp nóng chan nước cốt dừa, ăn vào mùa hè nầy chắc hấp dẫn lắm, song hình như thiếu chuyện vui cười tạo không khí dễ chịu hơn trong mấy ngày nóng bức. Chúc an vui hầu kế tục công đức.

• Thiện Phú: Với vai trò Lễ Vụ Tộc Đạo, theo sát với chương trình Nghi Lễ, chắc chắn có nhiều sinh hoạt cần trình bày cho đồng đạo chia sẻ. Mong Hiền Hữu vui lòng biên cho đôi giòng cho BT tới. Thân ái chúc khoẻ và an vui.

• Đức Nhân: BBT mong nhận nhiều bài viết của Hiền Hữu và tiếp tục làm sống lại tổ chức “CaoDai Youth & Community of NSW” sẵn có từ trên 20 năm trước, cho các cháu có môi trường sinh hoạt, nối chí tiền nhân và bổ ích cho chính bản thân các cháu. Chúc gia đình an lạc và như ý.

• Lê Phong: Một số các bạn trẻ nhắc lại cái thời mà Phong Điệp cùng các bạn thanh thiếu niên Cao Đài sinh hoạt dưới mái ấm 132 Campbell St. ST Peters 2044 và nay 114-118 King Georges Rd. Wiley Park 2195. Thời gian trôi nhanh, ý thức già dặn, nhưng cái bóng râm tuổi trẻ vẫn còn đó, vì còn nhóm trẻ sau lưng. Thay vì sở trường “report” tin thể thao, hy vọng lần tới có bài viết kêu gọi nhóm hậu duệ thân thương tiếp nối con đường hành đạo của cha ông, kẻo mai một. Thân ái.

• Bạch Sỹ: Nghe tin Hiền huynh vẫn còn minh mẫn và đang bước vào độ tuổi “bá niên giai lão”. Rất mừng. BBT có nhận hai bài thi “Hòa”, “Hiệp”. Sẽ đăng số sau. Kính chúc an khang.

• Tiểu Hương: Bạch Liên Thi Đàn đã nhận mấy câu thi chân tình của một tín hữu tịnh tâm hòa nhịp và theo dõi diễn tiến của thời cúng Tiều Đàn. Mong nhận bài tiếp tục. Chúc vạn sự lành và an lạc.

• Bình Minh: Dù ở tận phương trời xa cách Nam, Bắc bán cầu, dù phải bận rộn với sinh hoạt mới, nhưng tư tưởng của cố Thiền sư Naong: “Trước non xanh yên lặng, Trước vạn vật cúi đầu, Trước vui sầu bất nhiễm, Trước gió mềm, nước trôi. . .” chắc vẫn còn nơi BM. Vì gió trăng, mây nước trôi nổi vô thường, nhưng nhịp cầu ý thức nam, bắc có gì ngăn cách đâu hở đạo muội? Vui lòng hồi âm mấy giòng cho BTHH đang mong. Chúc an vui.

• Bạn Đạo xa gần: Xin đừng bỏ quên Bản Tin Hòa Hiệp, tiếng nói của nhóm bạn đạo ở một góc trời xa tít, phương Nam. Chúng tôi luôn hân hoan đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng và nhiều bài vở của chư Thiện Tín, để cùng chung học Đạo, chia sẻ hiểu biết giáo lý căn bản hầu phổ truyền Chơn Đạo ra khắp Ngũ Châu.

BBT/BTHH .◙

 


 

Chủ trương của Bản Tin Hòa Hiệp

Bản Tin Hòa Hiệp: Phổ biến tin tức Đạo sự gần xa; liên lạc, trao đổi kinh nghiệm hiểu biết; học hỏi, hợp tác thân hữu với các Tôn Giáo bạn, các Đoàn Thể xã hội, nhằm đáp ứng nhu cầu và mục tiêu hướng thượng, nhằm phục vụ không biên giới cho Đạo lẫn Đời.

Bản Tin Hòa Hiệp: Xin đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng, bài vở với bất kỳ thể loại; ưu tiên trong lãnh vực biên khảo, nghiên cứu đạo giáo, triết học, khoa học kỹ thuật, văn học nghệ thuật phục vụ nhân sinh của chư vị thức giả đạo hữu, đạo tâm... miễn nội dung không nhằm mục đích: làm diễn đàn chính trị, bài kích cá nhân, tập thể; kỳ thị dưới mọi hình thức; gây chia rẽ nội bộ; đi ngược lại tôn chỉ, mục đích và đường lối của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh.

 

CHỦ TRƯƠNG: Tộc Đạo Sydney
CHỦ BÚT: Quyền Đầu Tộc Đạo Hiền Tài Nguyễn Thành Nghiệp
BAN BIÊN TẬP: Bạch Sỹ - Thanh Nguyên - Hồng Ngọc - Ái Nhân - Tiểu Hương - Lê Phong - Song Kha - Trần Nguyên Đức - Bình Minh - Uyên Trang - Đức Nhân
TRÌNH BÀY & IN ẤN: Huỳnh Trọng - Trần Đại Thiện - Trần Lê Phong

 

CAODAI TEMPLE OF NEW SOUTH WALES
HOA HIEP - VIETNAMESE NEWSLETTER
114-118 King Georges Road  WILEY PARK NSW 2195 - AUSTRALIA
Phone & Fax: + 61 2 9740 5678

Email: thanhthatnsw@yahoo.com.au ; thanhnghiep.caodai@yahoo.com.au ; hongngoc.caodai@yahoo.com.au