CUNG NGHINH
LIÊN ĐÀI ĐỨC PHẠM HỘ PHÁP
VỀ TỔ ĐÌNH (TÒA THÁNH TÂY NINH)

 

Mừng Thầy Về Đến Tổ Đình

 

Máy Tạo cầm quyền Đạo chuyển luân,
Bao năm gởi xác ở nơi Tần.
Những đem tuổi hạc đền ơn nước,
Từ ái độ Đời rải Đức nhân.
Gió bụi dầu qua cam khổ hạnh,
Tu Chơn đắc quả tại dương trần.
Thuyền Linh qui cội Thầy an ngự,
Tận độ vạn loài hóa phước ân.

Phước ân giáo hóa nghĩa công Thầy,
Cửa Phật chí từ chí thiện xây.
Đất Khách trải tình vui với Đạo,
Đêm thanh trăng sáng cảm thương đầy.
Đường Đời sương lạnh hiên am quạnh,
Một mảnh thuyền tâm gởi bến Tây,
Nguồn Đức Chí Linh hình Hội Thánh,
Chúng sanh ngưỡng vọng bước theo Thầy.

Thảo xá miền Úc quốc ngày rằm tháng mười năm Bính Tuất (dl. 05-12-2006),
nhân ngày Liên Đài Đức Hộ Pháp nhập Bửu Tháp tại Tòa Thánh Tây Ninh.
Ái Nhân cẩn bút
 

►Xem tiếp: >>>>

Thi Văn: 1001 | ... ...
Liên Đài nơi Nam Vang
về Tổ Đình:
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ... ...
Liên Đài nơi Hộ Pháp Đường: 3001 | 3002 | ... ...
Liên Đài nơi Báo Ân Từ:: 4001 | 4002 | 4003 | ... ...
Liên Đài nơi Đền Thánh: 5001 | 5002 | ... ...
Liên Đài nơi Cửu Trùng Thiên: 6001 | 6002 | 6003 | 6004 | 6005 | 6006 | 6007 | 6008 | 6009 | 6010
6011 | 6012 | 6013 | 6014 | 6015 | 6016 | 6017 | ... ...
Liên Đài Nhập Bửu Tháp: 7001 | 7002 | 7003 | 7004 | 7005 | 7006 | 7007 | ... ...
Chuyện thời tiết: 9001 | 9002 | 9003 | 9004 | 9005 | 9006 | ... ...