Audio Tôi Học Giáo Lý Đạo Cao Đài

   
 

 

   
  BÀI DIỄN VĂN CỦA HỘ PHÁP
Trích từ PHÁP CHÁNH TRUYỀN Ấn Bản Năm Nhâm Tý (1972)

Qua giọng đọc của
Hiền Tài Nguyễn Thành Nghiệp - Thánh Thất NSW Australia
 
 
( 31.24 phút )

DienVanDucPhamHoPhap.mp3
     
     
  Bản in PDF:
DienVan-PhamHoPhap-(PhapChanhTruyen).pdf
 
     
Thư mục Audio
Tôi Học Giáo Lý Đạo Cao Đài
[ Thư mục Audio ]
[ Cao Đài E-book ]
       
       
       

Tài liệu biếu không
Chư Đồng Đạo & Đạo Tâm nào cần CD AUDIO xin liên lạc:

THÁNH THẤT NSW
114-118 King Georges Road - Wiley Park - NSW 2195 - AUSTRALIA
Tel & Fax: + 61 2 9740 5678

Cập nhật ngày: 26-05-2015