Audio Tôi Học Giáo Lý Đạo Cao Đài

   

LỜI THUYẾT ĐẠO CỦA ĐỨC HỘ PHÁP
CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG & BÍ PHÁP

Qua giọng đọc của
Thanh Nguyên & Hồng Ngọc & Ngọc Ẩn & Lê Phong
Thánh Thất NSW Australia thực hiện.

   
  CDTLHS: Bài 16  
 
( 14.24 phút )

LTDDHP-cdtlhs-16-hn(v10).mp3
   
  CDTLHS: Bài 17  
 
( 9.24 phút )

LTDDHP-cdtlhs-17-tn(v10).mp3
   
  CDTLHS: Bài 18  
 
( 21.44 phút )

LTDDHP-cdtlhs-18-tn(v10).mp3
   
  CDTLHS: Bài 19  
 
( 12.05 phút )

LTDDHP-cdtlhs-19-hn(v10).mp3
   
  CDTLHS: Bài 20  
 
( 9.10 phút )

LTDDHP-cdtlhs-20-an(v10).mp3
     
   
 

Bản in PDF:
ThuyetDaoPhamHoPhap(v2011)-ConDuongThiengLiengHangSong.pdf
ThuyetDaoPhamHoPhap(v2011)-BiPhap.pdf

 
     
Thư mục Audio
Tôi Học Giáo Lý Đạo Cao Đài
[ Thư mục Audio ]
[ Cao Đài E-book ]
       
    ►►►  
       

Tài liệu biếu không
Chư Đồng Đạo & Đạo Tâm nào cần CD AUDIO xin liên lạc:

THÁNH THẤT NSW
114-118 King Georges Road - Wiley Park - NSW 2195 - AUSTRALIA
Tel & Fax: + 61 2 9740 5678

Cập nhật ngày: 04-01-2016