Audio Tôi Học Giáo Lý Đạo Cao Đài

   

LỜI THUYẾT ĐẠO CỦA ĐỨC HỘ PHÁP
CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG & BÍ PHÁP

Qua giọng đọc của
Thanh Nguyên & Hồng Ngọc & Ngọc Ẩn & Lê Phong
Thánh Thất NSW Australia thực hiện.

   
  CDTLHS: Bài 21  
 
( 11.51 phút )

LTDDHP-cdtlhs-21-p(v10).mp3
   
  CDTLHS: Bài 22  
 
( 8.33 phút )

LTDDHP-cdtlhs-22-p(v10).mp3
   
  CDTLHS: Bài 23  
 
( 17.15 phút )

LTDDHP-cdtlhs-23-tn(v10).mp3
   
  CDTLHS: Bài 24  
 
( 13.30 phút )

LTDDHP-cdtlhs-24-tn(v10).mp3
   
  CDTLHS: Bài 25  
 
( 18.26 phút )

LTDDHP-cdtlhs-25-hn(v10).mp3
     
   
 

Bản in PDF:
ThuyetDaoPhamHoPhap(v2011)-ConDuongThiengLiengHangSong.pdf
ThuyetDaoPhamHoPhap(v2011)-BiPhap.pdf

 
     
Thư mục Audio
Tôi Học Giáo Lý Đạo Cao Đài
[ Thư mục Audio ]
[ Cao Đài E-book ]
       
    ►►►  
       

Tài liệu biếu không
Chư Đồng Đạo & Đạo Tâm nào cần CD AUDIO xin liên lạc:

THÁNH THẤT NSW
114-118 King Georges Road - Wiley Park - NSW 2195 - AUSTRALIA
Tel & Fax: + 61 2 9740 5678

Cập nhật ngày: 04-01-2016