Audio Tôi Học Giáo Lý Đạo Cao Đài

   

LỜI THUYẾT ĐẠO CỦA ĐỨC HỘ PHÁP
CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG & BÍ PHÁP

Qua giọng đọc của
Thanh Nguyên & Hồng Ngọc & Ngọc Ẩn & Lê Phong
Thánh Thất NSW Australia thực hiện.

   
  BÍ PHÁP: Bài 06  
 
( 17.07 phút )

LTDDHP-biphap-06(v10).mp3
   
  BÍ PHÁP: Bài 07  
 
( 17.03 phút )

LTDDHP-biphap-07(v10).mp3
   
  BÍ PHÁP: Bài 08  
 
( 11.08 phút )

LTDDHP-biphap-08(v10).mp3
   
  BÍ PHÁP: Bài 09  
 
( 12.52 phút )

LTDDHP-biphap-09(v10).mp3
   
  BÍ PHÁP: Bài 10  
 
( 12.31 phút )

LTDDHP-biphap-10(v10).mp3
     
   
 

Bản in PDF:
ThuyetDaoPhamHoPhap(v2011)-ConDuongThiengLiengHangSong.pdf
ThuyetDaoPhamHoPhap(v2011)-BiPhap.pdf

 
     
Thư mục Audio
Tôi Học Giáo Lý Đạo Cao Đài
[ Thư mục Audio ]
[ Cao Đài E-book ]
       
    ►►►  
       

Tài liệu biếu không
Chư Đồng Đạo & Đạo Tâm nào cần CD AUDIO xin liên lạc:

THÁNH THẤT NSW
114-118 King Georges Road - Wiley Park - NSW 2195 - AUSTRALIA
Tel & Fax: + 61 2 9740 5678

Cập nhật ngày: 04-01-2016