Audio Tôi Học Giáo Lý Đạo Cao Đài

   

LỜI THUYẾT ĐẠO CỦA ĐỨC HỘ PHÁP
Chủ đề TAM BỬU

Qua giọng đọc của
Hiền Tài Nguyễn Thành Nghiệp - Thánh Thất NSW Australia

 

Bài 1: Tam Bửu & Tam Bửu: Tinh, Khí, Thần.
Trích từ: bài 13 &  bài 17 / Quyển I Năm Bính Tuất - Ðinh Hợi (1946-1947)

Bài 2: Tam Bửu: Tiên Thiên Khí, Hậu Thiên Khí và Vật Chất Khí.
Trích từ: bài 18 / Quyển I Năm Bính Tuất - Ðinh Hợi (1946-1947)

Bài 3: Tam Bửu: Nguyên Thỉ Tạo thành Càn Khôn Thế Giái.
Trích từ: bài 21 / Quyển I Năm Bính Tuất - Ðinh Hợi (1946-1947)

Bài 4: Dâng Tam Bửu.
Trích từ: bài 48 / Quyển I Năm Bính Tuất - Ðinh Hợi (1946-1947)

Bài 5: Vía Đức Cao Thượng Phẩm - Giá Trị Tam Bửu Là Gì?
Trích từ: bài 7 / Quyển V: Năm Nhâm Thìn (1952)

Bải 6: Vía Quan Thánh Đế Quân - Quyền Hành Tam Trấn Oai Nghiêm.
Trích từ: bài 21 / Quyển V: Năm Nhâm Thìn (1952)

   
  Bài 1  
 
( 10.21 phút )

LTDDHP-TamBuu-01.mp3
   
  Bài 2  
 
( 13.33 phút )

LTDDHP-TamBuu-02.mp3
   
  Bài 3  
 
( 12.17 phút )

LTDDHP-TamBuu-03.mp3
   
  Bài 4  
 
( 12.42 phút )

LTDDHP-TamBuu-04.mp3
   
  Bài 5  
 
( 13.44 phút )

LTDDHP-TamBuu-05.mp3
   
  Bài 6  
 
( 15.41 phút )

LTDDHP-TamBuu-06.mp3
     
   
  Bản in PDF:
LoiThuyetDao-DucHoPhap-TamBuu.pdf
 
     
Thư mục Audio
Tôi Học Giáo Lý Đạo Cao Đài
[ Thư mục Audio ]
[ Cao Đài E-book ]
       
       
       

Tài liệu biếu không
Chư Đồng Đạo & Đạo Tâm nào cần CD AUDIO xin liên lạc:

THÁNH THẤT NSW
114-118 King Georges Road - Wiley Park - NSW 2195 - AUSTRALIA
Tel & Fax: + 61 2 9740 5678

Cập nhật ngày: 19-06-2015