Audio Phổ Thông Giáo Lý

   
Ca Nhạc Cổ
PHỔ THÔNG GIÁO LÝ 2007
   
1. Tựa bài: Việt Nam Hữu Phước / Bản đờn: Bắc Man Tấn Cống
2. Tựa bài: Khuyến Tu / Bản đờn: Xàng Xê
3. Tựa bài: Kiếp Phù Sinh / Bản đờn: Lưu Thủy Trường
4. Tựa bài: Vãn Hồi Nền Phong Hóa / Bản đờn: Phú Lục Chấn
5. Tựa bài: Tỉnh Mộng Trần Nương Thân Cửa Thánh / Bản đờn: Bình Bán Chấn
6. Tựa bài: An Bần Lạc Đạo / Bản đờn: Xuân Tình Chấn
7. Tựa bài: Ngũ Giới Cấm, Tứ Đại Điều Qui / Bản đờn: Tây Thi
8. Tựa bài: Giới Tửu / Bản đờn: Cổ Bản (Nhịp tư lơi)
9. Tựa bài: Hoài Cố Nhân thương tiếc Đức Hộ Pháp / Bản đờn: Giang Nam Cửu Khúc
10. Tựa bài: Giấc Mộng Huỳnh Lương / Bản đờn: Văn Thiên Tường
11. Tựa bài: Quay Về Nguồn Cội / Bản đờn: Tứ Đại Oán
12. Tựa bài: May Duyên Gặp Đạo / Bản đờn: Nam Xuân
   

 

     
01 Tựa bài: Việt Nam Hữu Phước
Bản đờn: Bắc Man Tấn Cống
Sáng tác: Cao Thượng Sanh
Trình bày: Ngọc Phụng
  05-2007
 
( 4.0 phút )

cacoPTGL-01-VietNamHuuPhuoc-BacManTanCong.mp3
(3842 KB)
     
02 Tựa bài: Khuyến Tu
Bản đờn: Xàng Xê
Sáng tác: Cao Thượng Sanh
Trình bày: Ngọc Phụng
  05-2007
 
( 5.2 phút )

cacoPTGL-02-KhuyenTu-XangXe.mp3
(5098 KB)
     
03 Tựa bài: Kiếp Phù Sinh
Bản đờn: Lưu Thủy Trường
Sáng tác: Cao Thượng Sanh
Trình bày: Ngọc Phụng
  05-2007
 
( 9.1 phút )

cacoPTGL-03-KiepPhuSinh-LuuThuyTruong.mp3
(8609 KB)
     
04 Tựa bài: Vãn Hồi Nền Phong Hóa
Bản đờn: Phú Lục Chấn
Sáng tác: Cao Thượng Sanh
Trình bày: Ngọc Phụng
  05-2007
 
( 6.3 phút )

cacoPTGL-04-VanHoiNenPhongHoa-PhuLucChan.mp3
(6130 KB)
     
05 Tựa bài: Tỉnh Mộng Trần Nương Thân Cửa Thánh
Bản đờn: Bình Bán Chấn
Sáng tác: Cao Thượng Sanh
Trình bày: Ngọc Phụng
  05-2007
 
( 8.1 phút )

cacoPTGL-05-TinhMongTranNuongThanCuaThanh-Bin.mp3
(7661 KB)
     
06 Tựa bài: An Bần Lạc Đạo
Bản đờn: Xuân Tình Chấn
Sáng tác: Cao Thượng Sanh
Trình bày: Ngọc Phụng
  05-2007
 
( 8.3 phút )

cacoPTGL-06-AnBanLacDao-XuanTinhChan.mp3
(9028 KB)
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Thư mục Audio
Phổ Thông Giáo Lý
[ Thư mục Audio ]
[ Cao Đài E-book ]
       
    ►►►  
       

Tài liệu biếu không
Chư Đồng Đạo & Đạo Tâm nào cần CD AUDIO xin liên lạc:

THÁNH THẤT NSW
114-118 King Georges Road - Wiley Park - NSW 2195 - AUSTRALIA
Tel & Fax: + 61 2 9740 5678

Cập nhật ngày: 27-01-2015