Audio Phổ Thông Giáo Lý

   
Ca Nhạc Cổ
PHỔ THÔNG GIÁO LÝ 2007
   
1. Tựa bài: Việt Nam Hữu Phước / Bản đờn: Bắc Man Tấn Cống
2. Tựa bài: Khuyến Tu / Bản đờn: Xàng Xê
3. Tựa bài: Kiếp Phù Sinh / Bản đờn: Lưu Thủy Trường
4. Tựa bài: Vãn Hồi Nền Phong Hóa / Bản đờn: Phú Lục Chấn
5. Tựa bài: Tỉnh Mộng Trần Nương Thân Cửa Thánh / Bản đờn: Bình Bán Chấn
6. Tựa bài: An Bần Lạc Đạo / Bản đờn: Xuân Tình Chấn
7. Tựa bài: Ngũ Giới Cấm, Tứ Đại Điều Qui / Bản đờn: Tây Thi
8. Tựa bài: Giới Tửu / Bản đờn: Cổ Bản (Nhịp tư lơi)
9. Tựa bài: Hoài Cố Nhân thương tiếc Đức Hộ Pháp / Bản đờn: Giang Nam Cửu Khúc
10. Tựa bài: Giấc Mộng Huỳnh Lương / Bản đờn: Văn Thiên Tường
11. Tựa bài: Quay Về Nguồn Cội / Bản đờn: Tứ Đại Oán
12. Tựa bài: May Duyên Gặp Đạo / Bản đờn: Nam Xuân
   

 

     
07 Tựa bài: Ngũ Giới Cấm, Tứ Đại Điều Qui
Bản đờn: Tây Thi
Sáng tác: Tân Mỹ
Trình bày: Ngọc Phụng
  05-2007
 
( 4.4 phút )

cacoPTGL-07-NguGioiCam-TuDaiDieuQui-TayThi.mp3
(4330 KB)
     
08 Tựa bài: Giới Tửu
Bản đờn: Cổ Bản (Nhịp tư lơi)
Sáng tác: Tống Ngọc Minh
Trình bày: Ngọc Phụng
  05-2007
 
( 5.6 phút )

cacoPTGL-08-GioiTuu-CoBan.mp3
(5583 KB)
     
09 Tựa bài: Hoài Cố Nhân thương tiếc Đức Hộ Pháp
Bản đờn: Giang Nam Cửu Khúc
Sáng tác: Cao Thượng Sanh
Trình bày: Ngọc Phụng
  05-2007
 
( 10.0 phút )

cacoPTGL-09-HoaiCoNhan-GiangNamCuuKhuc.mp3
(9433 KB)
     
10 Tựa bài: Giấc Mộng Huỳnh Lương
Bản đờn: Văn Thiên Tường
Sáng tác: Lãnh Nhạc Nguyễn Văn Hưởng
Trình bày: Ngọc Phụng
  05-2007
 
( 5.3 phút )

cacoPTGL-10-GiacMongHuynhLuong-VanThienTuong.mp3
(5206 KB)
     
11 Tựa bài: Quay Về Nguồn Cội
Bản đờn: Tứ Đại Oán
Sáng tác: Cao Thượng Sanh
Trình bày: Ngọc Phụng
  05-2007
 
( 15.5 phút )

cacoPTGL-11-QuayVeNgonCoi-TuDaiOan.mp3
(14841 KB)
     
12 Tựa bài: May Duyên Gặp Đạo
Bản đờn: Nam Xuân
Sáng tác: Lãnh Nhạc Nguyễn Văn Hưởng
Trình bày: Ngọc Phụng
  05-2007
 
( 4.4 phút )

cacoPTGL-12-MayDuyenGapDao-NamXuan.mp3
(4357 KB)
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Thư mục Audio
Phổ Thông Giáo Lý
[ Thư mục Audio ]
[ Cao Đài E-book ]
       
    ►►►  
       

Tài liệu biếu không
Chư Đồng Đạo & Đạo Tâm nào cần CD AUDIO xin liên lạc:

THÁNH THẤT NSW
114-118 King Georges Road - Wiley Park - NSW 2195 - AUSTRALIA
Tel & Fax: + 61 2 9740 5678

Cập nhật ngày: 27-01-2015