Audio Phổ Thông Giáo Lý

   
 
CAO QUỲNH
1971
   
1. Giới thiệu
2. Bản đờn: Bắc Man Tấn Cống / Tựa bài: Việt Nam Hữu Phước
3. Bản đờn: Xuân Tình Chấn / Tựa bài: An Bần Lạc Đạo
4. Bản đờn: Xàng Xê / Tựa bài: Khuyến Tu
5. Bản đờn: 2 lớp Tứ Đại Oán / Tựa bài: Quay Về Nguồn Cội
6. Bản đờn: Lưu Thủy Trường / Tựa bài: Kiếp Phù Sinh
7. Bản đờn: Phú Lục Chấn / Tựa bài: Vãn Hồi Nền Phong Hóa
8-1. Bản đờn: Giang Nam Cửu Khúc / Tựa bài: Hoài Cố Nhân (lớp 1)
8.2. Bản đờn: Giang Nam Cửu Khúc / Tựa bài: Hoài Cố Nhân (lớp 2)
9. Bản đờn: Bình Bán Chấn / Tựa bài: Đạo
10. Bản đờn: Lưu Thủy Trường / Tựa bài: Thiên Đăng và Huệ Đăng
11 Bản đờn: Xuân Tình Chấn / Tựa bài: Đời
   

 

     
01. Giới Thiệu   15-02-2007
 
( 1.1 phút )

CaoQuynh-01-GioiThieu.mp3
(1114 KB)
     
02. Bản đờn: Bắc Man Tấn Cống
Tựa bài: Việt Nam Hữu Phước
Sáng tác: Đức Cao Thượng Sanh
Trình bày: Việt Thanh & Ánh Nguyệt
  15-02-2007
 
( 4.3 phút )

CaoQuynh-02-VietNamHuuPhuoc-BacManTa.mp3
(4276 KB)
     
03. Bản đờn: Xuân Tình Chấn
Tựa bài: An Bần Lạc Đạo
Sáng tác: Đức Cao Thượng Sanh
Trình bày: Hai Hòa
  15-02-2007
 
( 8.3 phút )

CaoQuynh-03-AnBanLacDao-XuanTinhChan.mp3
(7970 KB)
     
04. Bản đờn: Xàng Xê
Tựa bài: Khuyến Tu
Sáng tác: Đức Cao Thượng Sanh
Trình bày: Hai Hòa
  15-02-2007
 
( 6.5 phút )

CaoQuynh-04-KhuyenTu-XangXe.mp3
(6481 KB)
     
05. Bản đờn: 2 lớp Tứ Đại Oán
Tựa bài: Quay Về Nguồn Cội
Sáng tác: Đức Cao Thượng Sanh
Trình bày: Việt Thanh
  15-02-2007
 
( 6.1 phút )

CaoQuynh-05-QuayVeNguonCoi-TuDaiOan.mp3
(5755 KB)
     
06.

Bản đờn: Lưu Thủy Trường
Tựa bài: Kiếp Phù Sinh
Sáng tác: Đức Cao Thượng Sanh
Trình bày: Hai Hòa

  15-02-2007
 
( 12.0 phút )

CaoQuynh-06-KiepPhuSinh-LuuThuyTruon.mp3
(11350 KB)
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Thư mục Audio
Phổ Thông Giáo Lý
[ Thư mục Audio ]
[ Cao Đài E-book ]
       
    ►►►  
       

Tài liệu biếu không
Chư Đồng Đạo & Đạo Tâm nào cần CD AUDIO xin liên lạc:

THÁNH THẤT NSW
114-118 King Georges Road - Wiley Park - NSW 2195 - AUSTRALIA
Tel & Fax: + 61 2 9740 5678

Cập nhật ngày: 27-01-2015