Audio Phổ Thông Giáo Lý

   
 
CAO QUỲNH
1971
   
1. Giới thiệu
2. Bản đờn: Bắc Man Tấn Cống / Tựa bài: Việt Nam Hữu Phước
3. Bản đờn: Xuân Tình Chấn / Tựa bài: An Bần Lạc Đạo
4. Bản đờn: Xàng Xê / Tựa bài: Khuyến Tu
5. Bản đờn: 2 lớp Tứ Đại Oán / Tựa bài: Quay Về Nguồn Cội
6. Bản đờn: Lưu Thủy Trường / Tựa bài: Kiếp Phù Sinh
7. Bản đờn: Phú Lục Chấn / Tựa bài: Vãn Hồi Nền Phong Hóa
8-1. Bản đờn: Giang Nam Cửu Khúc / Tựa bài: Hoài Cố Nhân (lớp 1)
8.2. Bản đờn: Giang Nam Cửu Khúc / Tựa bài: Hoài Cố Nhân (lớp 2)
9. Bản đờn: Bình Bán Chấn / Tựa bài: Đạo
10. Bản đờn: Lưu Thủy Trường / Tựa bài: Thiên Đăng và Huệ Đăng
11 Bản đờn: Xuân Tình Chấn / Tựa bài: Đời
   

 

     
07.

Bản đờn: Phú Lục Chấn
Tựa bài: Vãn Hồi Nền Phong Hóa
Sáng tác: Đức Cao Thượng Sanh
Trình bày: Hai Hòa

  15-02-2007
 
( 6.0 phút )

CaoQuynh-07-VanHoiNenPhongHoa-PhuLuc.mp3
(5646 KB)
     
08-1.

Bản đờn: Giang Nam Cửu Khúc
Tựa bài: Hoài Cố Nhân (lớp 1)
Sáng tác: Đức Cao Thượng Sanh
Trình bày: … … …

  15-02-2007
 
( 9.4 phút )

CaoQuynh-08-HoaiCoNhan-(lop1)-GiangN.mp3
(9031 KB)
     
08-2.

Bản đờn: Giang Nam Cửu Khúc
Tựa bài: Hoài Cố Nhân (lớp 2)
 

  15-02-2007
 
( 10.0 phút )

CaoQuynh-08-HoaiCoNhan-(lop2)-GiangN.mp3
(9470 KB)
     
09.

Bản đờn: Bình Bán Chấn
Tựa bài: Đạo
Sáng tác: Bửu Hòa & Tân Mỹ
Trình bày: Hai Hòa

  15-02-2007
 
( 8.4 phút )

CaoQuynh-09-Dao-BinhBanChan.mp3
(8223 KB)
     
10.

Bản đờn: Lưu Thủy Trường
Tựa bài: Thiên Đăng và Huệ Đăng
Sáng tác: Tân Mỹ
Trình bày: Hai Hòa

  15-02-2007
 
( 6.3 phút )

CaoQuynh-10-ThienDang&HueDang-LuuThu.mp3
(6068 KB)
     
11.

Bản đờn: Xuân Tình Chấn
Tựa bài: Đời
Sáng tác: Bửu Hòa & Tân Mỹ
Trình bày: Hai Hòa

  15-02-2007
 
( 7.5 phút )

CaoQuynh-11-Doi-XuanTinhChan.mp3
(7387 KB)
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Thư mục Audio
Phổ Thông Giáo Lý
[ Thư mục Audio ]
[ Cao Đài E-book ]
       
    ►►►  
       

Tài liệu biếu không
Chư Đồng Đạo & Đạo Tâm nào cần CD AUDIO xin liên lạc:

THÁNH THẤT NSW
114-118 King Georges Road - Wiley Park - NSW 2195 - AUSTRALIA
Tel & Fax: + 61 2 9740 5678

Cập nhật ngày: 27-01-2015