Audio Phổ Thông Giáo Lý

   
     
  Phần 1: Hòa Bắc   07-2007
 
( 8.3 phút )

HoaNhacThanVi-01-HoaBac.mp3
(7990 KB)
     
  Phần 2: Hòa Nam   07-2007
 
( 14.2 phút )

HoaNhacThanVi-02-HoaNam.mp3
(13481 KB)
     
  Phần 3: Hòa Văn Võ (đọan 1)   07-2007
 
( 14.1 phút )

HoaNhacThanVi-03-HoaVanVo1.mp3
(13264 KB)
     
  Phần 3: Hòa Văn Võ (đọan 2)   07-2007
 
( 22.0 phút )

HoaNhacThanVi-03-HoaVanVo2.mp3
(20625 KB)
     
  Phần 3: Hòa Văn Võ (đọan 3)   07-2007
 
( 14.3 phút )

HoaNhacThanVi-03-HoaVanVo3.mp3
(13657 KB)
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Thư mục Audio
Phổ Thông Giáo Lý
[ Thư mục Audio ]
[ Cao Đài E-book ]
       
       
       

Tài liệu biếu không
Chư Đồng Đạo & Đạo Tâm nào cần CD AUDIO xin liên lạc:

THÁNH THẤT NSW
114-118 King Georges Road - Wiley Park - NSW 2195 - AUSTRALIA
Tel & Fax: + 61 2 9740 5678

Cập nhật ngày: 27-01-2015