Audio Phổ Thông Giáo Lý

 
 
ÂM THANH
       
       
 
       
[ Thư mục Audio ]  
       
[ Cao Đài E-book ]  
       

 

 
 

Hòa Nhạc TANG LỄ
TẾ VONG LINH HÀNG THẦN VỊ

Ban NhạcThánh Thất
Phận Đạo Đệ Lục và Thập Tứ
Châu Thành Thánh Địa, TÒA THÁNH TÂY NINH 
thực hiện: 06-2007 (âl. 05-Đinh Hợi)
 

CD AUDIO: (73 phút)
  1. Phần 1: Hòa Bắc
  2. Phần 2: Hòa Nam
  3. Phần 3: Hòa Văn Võ (đọan 1)
  4. Phần 3: Hòa Văn Võ (đoạn 2)
  5. Phần 3: Hòa Văn Võ (đoạn 3)
 

Hòa nhạc tang lễ

TẾ VONG LINH HÀNG THẦN VỊ
(Địa Thần, Nhơn Thần, Thiên Thần)

Dành cho:

  • Phẩm vị Lễ Sanh, hay các đối phẩm tương đương (tang lễ tổ chức tại tư gia, hay không thể tổ chức được nghi thức Lễ Chèo Thuyền).

  • Thân bằng quyến thuộc "TỨ ÂN HIẾU NGHĨA" của các nhân viên trực thuộc Cơ Quan Chánh Thống: Nhạc, Lễ, Đồng Nhi, Ban Thuyền Bát Nhã.

  • Những vị hữu công không phân biệt phẩm vị Đạo hay Đời.

( Sơ giải về Hòa Nhạc Tang Lễ )

 

 

Tài liệu biếu không
Chư Đồng Đạo & Đạo Tâm nào cần CD AUDIO xin liên lạc:

THÁNH THẤT NSW
114-118 King Georges Road - Wiley Park - NSW 2195 - AUSTRALIA
Tel & Fax: + 61 2 9740 5678

Cập nhật ngày: 27-01-2015