Sơ giải về
HÒA NHẠC TANG LỄ

 

Hòa nhạc tang lễ tế vong linh hàng Thần vị (Địa Thần, Nhơn Thần, Thiên Thần) bao gồm theo tuần tự như sau: hòa Bắc, hòa Nam, hòa Văn Võ.

  1. Hòa Bắc gồm có: bài Hạ Giang cho hàng Địa Thần, Nhơn Thần, Thiên Thần.
  2. Hòa Nam gồm có: các bài Nam Xuân, Nam Ai, qua Nam Ai lớp mái.
  3. Hòa Văn Võ gồm có: Văn Võ nhạc gồm nhiều bài tiết tấu khác nhau được trích trong bài bản chèo Thuyền Bát Nhã của Tôn Giáo Cao Đài.

Trước năm 1975, việc "Hòa Nhạc Tế Vong Linh hàng Thần Vị" được dành cho:

  • Hàng phẩm Lễ Sanh, hay các đối phẩm tương đương (nếu tang lễ tổ chức tại tư gia), thông thường tang lễ các hàng phẩm nầy (Thiên Thần) đều được di quan vào khách đình có tổ chức nghi thức Lễ Chèo Thuyền.
  • Thân bằng quyến thuộc "TỨ ÂN HIẾU NGHĨA" của các nhân viên trực thuộc Cơ Quan Chánh Thống: Nhạc, Lễ, Đồng Nhi, Ban Thuyền Bát Nhã.

Sau những năm 1975:

  • Những vị hữu công không phân biệt phẩm vị Đạo hay Đời, hòa đờn tang lễ được thực hiện để nói lên sự tương giao giữa Đạo và Đời.