Audio Phổ Thông Giáo Lý

   
     
01.  Bài Hạ & Long Đăng & Tiểu Khúc   14-11-2005
 
( 12.5 phút )

VanNhac-B01-BaiHa&LongDang&TieuKhuc.mp3
(12018 KB)
     

02. 

Nam Xuân   14-11-2005
 
( 11.2 phút )

VanNhac-B02-NamXuan.mp3
(10613 KB)
     
03.  Nam Ai   14-11-2005
 
( 6.5 phút )

VanNhac-B03-NamAi.mp3
(6416 KB)
     

04. 

Nam Xuân Tới   14-11-2005
 
( 4.1 phút )

VanNhac-B04-NamXuanToi.mp3
(3943 KB)
     
05.  Đảo Ngũ Cung   14-11-2005
 
( 2.5 phút )

VanNhac-B05-DaoNguCung.mp3
(2612 KB)
     

06. 

Nam Ai Tới   14-11-2005
 
( 7.5 phút )

VanNhac-B06-NamAiToi.mp3
(7371 KB)
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Thư mục Audio
Phổ Thông Giáo Lý
[ Thư mục Audio ]
[ Cao Đài E-book ]
       
    ►►►  
       

Tài liệu biếu không
Chư Đồng Đạo & Đạo Tâm nào cần CD AUDIO xin liên lạc:

THÁNH THẤT NSW
114-118 King Georges Road - Wiley Park - NSW 2195 - AUSTRALIA
Tel & Fax: + 61 2 9740 5678

Cập nhật ngày: 27-01-2015