Audio Phổ Thông Giáo Lý

 
 
ÂM THANH
       
       
 
       
[ Thư mục Audio ]  
       
[ Cao Đài E-book ]  
       

 

 
   
Văn
Nhạc
hòa
chơn
nguồn
Đạo
Đức
Ban nhạc Thánh Thất
Phận Đạo Thập Tứ,
Châu Thành Thánh Địa,
Tòa Thánh Tây Ninh
thực hiện năm 1999.
Khúc
tâm
từ
huệ
ngự
thuyền
Linh
     
CD 1/2
45 phút
1. Bài Hạ & Long Đăng & Tiểu Khúc
2. Nam Xuân
3. Nam Ai
4. Nam Xuân Tới
5. Đảo Ngũ Cung
6. Nam Ai Tới
   
CD 2/2
45 phút
1. Bài Hạ Giang
2. Nam Xuân sang Nam Ai & sang Nam Ai Lớp Mái
3. Xuân Nữ
4. Văn Thiên Tường & Xế Xảng
5. Phụng Hoàng
6. Lý Son Sắc
 

Tài liệu biếu không
Chư Đồng Đạo & Đạo Tâm nào cần CD AUDIO xin liên lạc:

THÁNH THẤT NSW
114-118 King Georges Road - Wiley Park - NSW 2195 - AUSTRALIA
Tel & Fax: + 61 2 9740 5678

Cập nhật ngày: 27-01-2015