KINH THIÊN ĐẠO & THẾ ĐẠO (AUDIO)

MỤC LỤC

 

       
  13. Kinh giải-oan    
       
     
  14. Kinh tắm thánh   06-2006
 
( 3.3 phút )

14-KinhTamThanh.mp3
(3.3 MB)
     
  15. Kinh cầu hồn khi hấp-hối   06-2006
 
( 4.0 phút )

15-KinhCauHonKhiHapHoi.mp3
(3.8 MB)
     
  16. Kinh khi đã chết rồi   06-2006
 
( 2.3 phút )

16-KinhKhiDaChetRoi.mp3
(2.4 MB)
     
  17. Kinh tẩn-liệm   06-2006
 
( 2.2 phút )

17-KinhTanLiem.mp3
(2.2 MB)
     
     
     
 
[ Thư mục Audio ]
[ Cao Đài E-book ]
       
    ►►►  
       

Tài liệu biếu không
Chư Đồng Đạo & Đạo Tâm nào cần CD AUDIO xin liên lạc:

THÁNH THẤT NSW
114-118 King Georges Road - Wiley Park - NSW 2195 - AUSTRALIA
Tel & Fax: + 61 2 9740 5678

Cập nhật ngày: 27-01-2015