KINH THIÊN ĐẠO & THẾ ĐẠO (AUDIO)

MỤC LỤC

 

     
  18. Kinh cầu siêu   04-2005
 
( 5.5 phút )

18-KinhCauSieu.mp3
(5.5 MB)
     
  19. Kinh đưa linh cữu   04-2005
 
( 5.4 phút )

19-KinhDuaLinhCuu.mp3"
(5.4 MB)
     
  20. Kinh hạ huyệt   04-2005
 
( 2.4 phút )

20-KinhHaHuyet.mp3
(2.6 MB)
       
  21. Vãng-sanh thần chú    
       
     
     
     
 
[ Thư mục Audio ]
[ Cao Đài E-book ]
       
    ►►►  
       

Tài liệu biếu không
Chư Đồng Đạo & Đạo Tâm nào cần CD AUDIO xin liên lạc:

THÁNH THẤT NSW
114-118 King Georges Road - Wiley Park - NSW 2195 - AUSTRALIA
Tel & Fax: + 61 2 9740 5678

Cập nhật ngày: 27-01-2015