KINH THIÊN ĐẠO & THẾ ĐẠO (AUDIO)

MỤC LỤC

 

       
  39. Kinh thuyết-pháp    
       
     
  40. Kinh nhập-hội   06-2006
 
( 3.5 phút )

40-KinhNhapHoi.mp3
(3.5 MB)
     
  41. Kinh xuất-hội   06-2006
 
( 2.3 phút )

41-KinhXuatHoi.mp3
(2.4 MB)
     
  42. Kinh đi ra đường   06-2006
 
( 2.3 phút )

42-KinhDiRaDuong.mp3
(2.4 MB)
     
  43. Kinh khi về   06-2006
 
( 2.3 phút )

43-KinhKhiVe.mp3
(2.4 MB)
     
     
     
 
[ Thư mục Audio ]
[ Cao Đài E-book ]
       
    ►►►  
       

Tài liệu biếu không
Chư Đồng Đạo & Đạo Tâm nào cần CD AUDIO xin liên lạc:

THÁNH THẤT NSW
114-118 King Georges Road - Wiley Park - NSW 2195 - AUSTRALIA
Tel & Fax: + 61 2 9740 5678

Cập nhật ngày: 27-01-2015