KINH THIÊN ĐẠO & THẾ ĐẠO (AUDIO)

MỤC LỤC

 

     
  55. Kinh cầu bà con, thân bằng cố hữu qui-liễu   04-2005
 
( 9.4 phút )

55-KinhCauBaConThanBangCoHuuQuiLieu.mp3
(9.0 MB)
     
  56. Kinh tụng huynh đệ mãn phần   04-2005
 
( 8.2 phút )

56-KinhTungHuynhDeManPhan.mp3
(7.8 MB)
     
  57. Kinh tụng khi chồng qui vị   04-2005
 
( 9.6 phút )

57-KinhTungKhiChongQuiVi.mp3
(9.3 MB)
     
  58. Kinh tụng khi vợ qui-liễu   04-2005
 
( 11.4 phút )

58-KinhTungKhiVoQuiLieu.mp3
(11.0 MB)
     
  59. Kinh Tế Chiến sĩ trận vong   04-2005
 
( 14.3 phút )

59-KinhTeChienSiTranVong.mp3
(13.6 MB)
     
     
     
 
[ Thư mục Audio ]
[ Cao Đài E-book ]
       
    ►►►  
       

Tài liệu biếu không
Chư Đồng Đạo & Đạo Tâm nào cần CD AUDIO xin liên lạc:

THÁNH THẤT NSW
114-118 King Georges Road - Wiley Park - NSW 2195 - AUSTRALIA
Tel & Fax: + 61 2 9740 5678

Cập nhật ngày: 27-01-2015