KINH THIÊN ĐẠO & THẾ ĐẠO (AUDIO)

 
ÂM THANH
       
       
       
[ Thư mục Audio ]  
       
[ Cao Đài E-book ]  
       

 

KINH THIÊN ĐẠO    
  Cúng Tứ Thời (Tý & Ngọ thời - Thánh Thất)   04-2005
  Cúng Tứ Thời (Mẹo & Dậu thời - Thánh Thất)   06-2006
  Cúng Tứ Thời (Tý & Ngọ thời - Điện Thờ Phật Mẫu)   12-2007
  Cúng Tứ Thời (Mẹo & Dậu thời - Điện Thờ Phật Mẫu)   12-2007
  13. Kinh giải-oan    
  14. Kinh tắm-thánh   06-2006
  15. Kinh cầu hồn khi hấp-hối   06-2006
  16. Kinh khi đã chết rồi   06-2006
  17. Kinh tẩn-liệm   06-2006
  18. Kinh cầu siêu   04-2005
  19. Kinh đưa linh cữu   04-2005
  20. Kinh hạ huyệt   04-2005
  21. Vãng-sanh thần chú    
  22. Kinh khai cửu & Đại-tường và Tiểu-tường   12-2007
  23. Kinh đệ nhứt cửu   12-2007
  24. Kinh đệ nhị cửu   12-2007
  25. Kinh đệ tam cửu   12-2007
  26. Kinh đệ tứ cửu   12-2007
  27. Kinh đệ ngũ cửu   12-2007
  28. Kinh đệ lục cửu   12-2007
  29. Kinh đệ thất cửu   12-2007
  30. Kinh đệ bát cửu   12-2007
  31. Kinh đệ cửu cửu   12-2007
  32. Kinh Tiểu-tường   12-2007
  33. Kinh Đại-tường   12-2007
  34. Di-Lặc Chơn-Kinh    
  35. Kinh Sám-hối    
  36. Bài khen ngợi Kinh Sám Hối    
  37. Bài xưng tụng công đức Phật, Thánh, Tiên, Thần    
  38. Giới tâm-kinh    
KINH THẾ ĐẠO    
  39. Kinh thuyết-pháp    
  40. Kinh nhập-hội   06-2006
  41. Kinh xuất-hội   06-2006
  42. Kinh đi ra đường   06-2006
  43. Kinh khi về   06-2006
  44. Kinh khi đi ngủ    
  45. Kinh thức dậy    
  46. Kinh vào học   06-2006
  47. Kinh vào ăn cơm   06-2006
  48. Kinh khi ăn cơm rồi   06-2006
  49. Kinh hôn phối   06-2006
  50. Kinh tụng khi vua thăng-hà    
  51. Kinh tụng khi thầy qui-vị   06-2006
  52. Kinh cầu tổ-phụ qui-liễu   04-2005
  53. Kinh cứu-khổ    
  54. Kinh tụng cha mẹ qui-liễu   04-2005
  55. Kinh cầu bà con, thân bằng cố hữu qui-liễu   04-2005
  56. Kinh tụng huynh đệ mãn phần   04-2005
  57. Kinh tụng khi chồng qui vị   04-2005
  58. Kinh tụng khi vợ qui-liễu   04-2005
  59. Kinh Tế Chiến sĩ trận vong   04-2005
       

Tài liệu biếu không
Chư Đồng Đạo & Đạo Tâm nào cần CD AUDIO xin liên lạc:

THÁNH THẤT NSW
114-118 King Georges Road - Wiley Park - NSW 2195 - AUSTRALIA
Tel & Fax: + 61 2 9740 5678

Cập nhật ngày: 27-01-2015