Tang Lễ ĐỨC THƯỢNG SANH

MỤC LỤC  
 
 

Lễ CUNG NGHINH
LIÊN ĐÀI NHẬP BỬU THÁP

ngày 06-04-Tân Hợi (dl. 30-04-1971)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
  Phần 1 Điếu văn của Ngài Hiến Đạo đại diện Hội Thánh Hiệp Thiên Đài.
  Phần 2 Điếu văn của Ngài Đầu Sư Thượng Sáng Thanh đại diện Hội Thánh Cửu Trùng Đài.
  Phần 3 Điếu văn của Đức Bà Nữ Đầu Sư Hương Hiếu đại diện Hội Thánh Cửu Trùng Đài Nữ Phái.
  Phần 4 Ngài Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài tuyên dương công nghiệp Đức Cao Thượng Sanh.
   
 

AUDIO CD (43 phút)

Thực hiện Thánh Thất New South Wales, Úc Quốc
Tháng 03 năm Mậu Tý (dl. 05/2008)
Nhân ngày kỷ niệm Đức Cao Thượng Sanh.

       
       
  Phần 1 Điếu văn của Ngài Hiến Đạo đại diện Hội Thánh Hiệp Thiên Đài.   05-2008
 
( 5.2 phút )

TangLeCaoThuongSanh-phan1(v08).mp3
(5047 KB)
     
  Phần 2 Điếu văn của Ngài Đầu Sư Thượng Sáng Thanh đại diện Hội Thánh Cửu Trùng Đài.   05-2008
 
( 9.2 phút )

TangLeCaoThuongSanh-phan2(v08).mp3
(8733 KB)
     
  Phần 3 Điếu văn của Đức Bà Nữ Đầu Sư Hương Hiếu đại diện Hội Thánh Cửu Trùng Đài Nữ Phái.   05-2008
 
( 11.1 phút )

TangLeCaoThuongSanh-phan3(v08).mp3
(10521 KB)
     
  Phần 4 Ngài Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài tuyên dương công nghiệp Đức Cao Thượng Sanh.   05-2008
 
( 17.2 phút )

TangLeCaoThuongSanh-phan4(v08).mp3
(16282 KB)
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
[ Thư mục Audio ]
[ Cao Đài E-book ]
       
    ►►►  
       

Tài liệu biếu không
Chư Đồng Đạo & Đạo Tâm nào cần CD AUDIO xin liên lạc:

THÁNH THẤT NSW
114-118 King Georges Road - Wiley Park - NSW 2195 - AUSTRALIA
Tel & Fax: + 61 2 9740 5678

Cập nhật ngày: 27-01-2015