Lời THUYẾT ĐẠO
của
Bảo Thế Hiệp Thiên Đài & Đầu Sư Hương Hiếu & Đầu Sư Thượng Sáng Thanh

MỤC LỤC  
   
  Huấn từ của Bảo Thế Hiệp Thiên Đài
01

phần 1

02

phần 2

03

phần 3

04

phần 4

05

phần 5

   
06 Đầu Sư Hương Hiếu (tháng 08 năm Canh Tuất - dl.1970)
07 Đầu Sư Thượng Sáng Thanh đọc lời "Ai Điếu Nữ Đầu Sư Hương Hiếu"
08 Đầu Sư Thượng Sáng Thanh đọc lời "Giải Thích về lá cờ Đạo của Tôn giáo Cao Đài"
   

Văn bản "Giải Thích về lá cờ Đạo của Tôn giáo Cao Đài"
19481209 GiaiThichLaCoDao.pdf

   
   
 
Audio CD Thuyết đạo của Bảo Thế HTĐ &
 Đầu Sư Hương Hiếu & Đầu Sư Thượng Sáng Thanh  (74 phút)
       

 

Đầu Sư Hương Hiếu
(Nhân dịp bữa tiệc ủy lạo Chư Chức sắc và Nhân viên công quả, tại Hạnh Đường tháng 08 năm Canh Tuất - dl.1970)
  06-2008
 
( 13.4 phút )

DauSuHuongHieu-1970CanhTuat08(v08).mp3
(12877KB)
     
  Đầu Sư Thượng Sáng Thanh
đọc lời "Ai Điếu Nữ Đầu Sư Hương Hiếu"
  06-2008
 
( 7.0 phút )

DauSuThuongSangThanh-AiDieu-DauSuHuongHieu(v08).mp3
(6710KB)
     
  Đầu Sư Thượng Sáng Thanh
đọc lời "Giải Thích về lá cờ Đạo của Tôn giáo Cao Đài"
  06-2008
 
( 3.3 phút )

DauSuThuongSangThanh-GiaiThichVeLaCoDao(v08).mp3
(3380KB)
 

Văn bản "Giải Thích về lá cờ Đạo của Tôn giáo Cao Đài"
19481209 GiaiThichLaCoDao.pdf

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
[ Thư mục Audio ]
[ Cao Đài E-book ]
       
    ►►►  
       

Tài liệu biếu không
Chư Đồng Đạo & Đạo Tâm nào cần CD AUDIO xin liên lạc:

THÁNH THẤT NSW
114-118 King Georges Road - Wiley Park - NSW 2195 - AUSTRALIA
Tel & Fax: + 61 2 9740 5678

Cập nhật ngày: 27-01-2015