Lời THUYẾT ĐẠO
của ĐỨC CAO THƯỢNG SANH

 
 
ÂM THANH
       
       
       
[ Thư mục Audio ]  
       
[ Cao Đài E-book ]  
       

 

   
01 Bữa tiệc ủy lạo Chư Chức sắc và Nhân viên công quả, tại Hạnh Đường (tháng 08 năm Canh Tuất - dl.1970).
02 Thuyết giảng tại Đền Thánh nhân Lễ Chung Niên đêm 23 rạng 24 tháng Chạp năm Canh Tuất (dl. 19/01/1971).
03 Huấn Từ trong dịp Hội Thánh đãi tiệc Chư Chức sắc và Nhân viên công quả, tại Hạnh Đường ngày 18 tháng Giêng Tân Hợi (dl. 13/2/1971).
   
 

Cẩn Từ của Thánh Thất NSW

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát,

Kính bạch Hội Thánh,
Kính Chư Chức Sắc Thiên Phong và Toàn Đạo Nam Nữ,

Đức Cao Thượng Sanh đã có nhiều bài thuyết đạo, huấn từ, huấn vụ, diển văn đọc tại Đền Thánh, Báo Ân Từ, Trường Qui Thiện, các khoá hạnh đường, các lễ tấn phong,.v.v...

Những bài thuyết đạo sau đây được Đức Ngài thuyết giảng nhân dịp:

1. Bữa tiệc ủy lạo Chư Chức sắc và Nhân viên công quả, tại Hạnh Đường (tháng 08 năm Canh Tuất - dl.1970).

2. Thuyết giảng tại Đền Thánh nhân Lễ Chung Niên đêm 23 rạng 24 tháng Chạp năm Canh Tuất (dl. 19/01/1971).

3. Huấn Từ trong dịp Hội Thánh đãi tiệc Chư Chức sắc và Nhân viên công quả, tại Hạnh Đường ngày 18 tháng Giêng Tân Hợi (dl. 13/2/1971).

Nay Thánh Thất NSW tái ghi âm lại trên đĩa CD để tiện lưu giữ và sử dụng.

Việc thực hiện vẫn nằm trong khả năng giới hạn của chúng tôi, vì thế, sẽ không tránh khỏi nhiều khuyết điểm về phần kỷ thuật và âm thanh.

Thành thật ước mong được chư đồng đạo chỉ giáo và chung tay thực hiện hoàn chỉnh, hầu đóng góp phần nào trong tam lập, trên đường lập vị trở về hội hiệp cùng Thầy.


Nay kính.

Thánh Thất New South Wales, Úc Quốc
Ngày 26 tháng 03 năm Đinh Hợi (dl. 12/05/2007)
Nhân ngày kỷ niệm Đức Cao Thượng Sanh.

 
 

►►►

Tài liệu biếu không
Chư Đồng Đạo & Đạo Tâm nào cần CD AUDIO xin liên lạc:

THÁNH THẤT NSW
114-118 King Georges Road - Wiley Park - NSW 2195 - AUSTRALIA
Tel & Fax: + 61 2 9740 5678

Cập nhật ngày: 27-01-2015