[ Trang nhà ]

Thông bạch
của Nhóm Bạn Đạo - Australia

Trong khi thực hiện trang Cao-Đài E-book, mặc dù anh em chúng tôi đã cố gắng hết sức mình nhưng rất tiếc là vẫn không thể nào tránh được những sơ xuất lỗi lầm kỹ thuật khi đánh máy cũng như dò đọc lại. Vì vậy cho nên chúng tôi ước mong sao, quí chư Hiền nào đã tham đọc qua, thấy có chữ nào sai, hoặc đoạn văn nào thiếu sót, xin vui lòng giúp anh em chúng tôi một tay bằng cách ghi chú, rồi thư về cho anh em chúng tôi để chúng tôi tiện việc hiệu đính bổ túc lại, hầu chúng ta có được một tủ sách tương đối chuẩn xác, khả tín có thể tin dùng làm cẩm nang tu học trong giai đoạn khó khăn, Đạo quyền nơi quê nhà không còn và kinh thư thảy đều tứ tán. Chân thành cám ơn chư Hiền.

Dưới đây chúng tôi đính kèm tài liệu đã được hiệu chỉnh, quí chư Hiền nào có lưu giữ trong máy điện toán của mình xin vui lòng sửa lại trước khi tham đọc. Nhóm Bạn Đạo thành thật cáo lỗi.

Ngày hiệu chỉnh Tên tài liệu Nơi đã được hiệu chỉnh Tài Liệu
e-book
02/2015 KINH THIÊN-ĐẠO VÀ THẾ-ĐẠO Chú Giải của Thánh Thất N.S.W. về các từ ngữ "Đại Đàn" và "Tiểu Đàn" trong phần "Tiểu Dẫn" nơi mục "CÚNG ĐÀN" KinhThienTheDao (VNI)-TT-NSW-2003-10 (v2015).pdf
10/2012   Cập nhật với kỹ thuật đang được lưu hành hiện nay.
Đáp ứng nhu cầu tham khảo tài liệu khi cần thiết, xin  các bạn vào trang Thư Mục E-Book PDF để tải về máy nhà của các bạn các tài liệu được định dạng PDF.
Thư Mục E-Book PDF
03-2009 Tài liệu nơi Thư Mục 4 THƯ MỤC NGHI LỄ THỜ PHƯỢNG
Hiệu đính lỗi kỹ thuật và trình bày mới với ấn bản v.2009

Thư Mục E-Book

01-2008

ĐẠO LUẬT

CHƯƠNG THỨ HAI: PHƯỚC THIỆN
ĐIỀU THỨ MUỜI: Gầy Dựng Cơ Thể Phước Thiện Các Nơi, ... ...
VII- PHẦN TẠO CƠ SỞ
  1. Nếu một ai vì cảnh bi thương trong gia-đình,... ... ...để cho người khốn khổ ấy phải cam tâm tủi phận, chẳng  nhờ nơi lòng ái tuất  ái truất của nhà lương thiện đoái đến mà có đủ bằng cớ, thì vị Hành Thiện ấy phải bị lỗi nặng với danh giá nhà Phước Thiện và phải chịu phần trách cứ.

1006(v2006).exe
1006-doc(v2006).exe

06-2007

Luật Lệ Của Ba Hội Lập Quyền Vạn Linh
 Thượng Hội Nội Luật

Điều Thứ Nhứt: - Thượng Hội thì có:
1. Giáo Tông Hội Trưởng
2. Hộ Pháp Phó Hội Trưởng
3. Thượng Phẩm Nghị Viên.....

1004(v2007).exe
1004-doc(v2007).exe

06-2007

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển
(Thi Tập)

Bên màn đôi lúc đòi lúc trêu hồn phách,

2001(v2007).exe
2001-doc(v2007).exe

04-2007 Tài liệu nơi Thư Mục 2 THƯ MỤC THÁNH NGÔN THÁNH GIÁO
Hiệu đính và trình bày mới với ấn bản v.2007

Thư Mục E-Book

05-2006 Tài liệu nơi Thư Mục 1 THƯ MỤC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ ÐẠO
Hiệu đính và trình bày mới với ấn bản v.2006

Thư Mục E-Book

08-2005 Các Đôi Liễn Cập nhựt theo ấn bản 07-2003

8001(v2005).exe
8001-doc(v2005).exe

12-04-2005 Trên Đường Tấn Hóa Lời giới thiệu của Cao Thượng Sanh
Rừng Đạo thêm hoa thật đáng mầng.
7015.exe
7015.zip
20-07-2004 Quan Hôn Tang Lễ Bài thài hiến lễ hàng vong thường:
Tuần sơ câu 5:
Cơ tạo biến dời, người vật đổi,....

4004.exe
4004.zip

[ Trang nhà ]